Participatie Jongeren, een mooie opdracht voor de Raad!

19-01-2024
Mark Lagendijk
Mark Lagendijk

Naam: Sigrid Bosman / Mark Lagendijk
Onderwerp:

Procesvoorstel vervolg motie vertier en plezier,  jongerenparticipatie en bruisend Noordoostpolder


De fractie van ONS Noordoostpolder heeft naar aanleiding van de memo 'vervolg jongerenbijeenkomst Wellerwaard – motie meer vertier en plezier' een (politiek) procesvoorstel hoe de fractie van ONS de in gang gezette processen graag een verder vervolg zou willen geven.

Aangezien er politiek-bestuurlijk verschillende vervolgrichtingen zijn uitgedacht met drie verschillende portefeuillehouders is de gedachte van de ONS fractie om deze verschillende vervolgrichtingen integraal aan te gaan vliegen. Waarbij de jongeren zelf centraal staan.

Het gaat om jongerenparticipatie, om meer vertier en plezier en een bruisend Noordoostpolder. Alle drie onderwerpen die op jongeren betrekking hebben. Laten we de regievraag dan bij deze jongeren beleggen en niet langer vanuit een politiek-bestuurlijke aanpak de nauw aan elkaar gerelateerde onderwerpen laten bepalen. Overigens blijft de verantwoordelijkheid voor voortgang op genoemde terreinen wel bij het college van B&W liggen.

Het voorstel van ONS is om Carrefour de opdracht te geven met een concreet plan te komen hoe er op de verschillende trajecten vooruitgang geboekt kan worden en ambtelijke capaciteit vrij te maken om het thema/programma 'Jongeren' nadrukkelijk vorm en inhoud te geven vanuit de drie genoemde perspectieven. Het is volgens de ONS fractie van groot belang dat jongeren in de gemeente Noordoostpolder een aantrekkelijke leefomgeving (gaan) ervaren en we willen ons hier graag voor inspannen.

Gezien de opbrengst van de bijeenkomst in Wellerwaard kunnen wij ons voorstellen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • Vertier: evenementen/festivals etc.: hier zou Carrefour wat de ONS fractie betreft verbinding moeten zoeken met o.a. Jongeren19NU. Door samenwerking op te zoeken met partijen die een groot bereik onder jongeren hebben zouden er mooie initiatieven kunnen worden ontplooid en georganiseerd. Het is de taak van de gemeente om deze te faciliteren.

  • Culturele activiteiten: hier zou Carrefour de samenwerking meer kunnen zoeken met o.a. de bibliotheek, de KLOS en het Cultuurbedrijf. Er zijn in de bijeenkomst meer dan voldoende ideeën en input verzameld die kunnen leiden tot een beter aanbod van waar jongeren behoefte aan hebben en hoe dit georganiseerd kan worden.

  • Onderwijs: Carrefour zou in overleg kunnen treden met de diverse onderwijsinstellingen om te bekijken hoe er op scholen ruimtes ontwikkeld kunnen worden waar een combinatie van chillen en leren mogelijk is. En om te bekijken hoe de veiligheid rondom scholen verbeterd zou kunnen worden.

  • Buurtwerk: Carrefour zou in gesprek met de diverse buurt/dorpshuizen kunnen gaan om te bekijken wat er in de buurt/het dorp onder jongeren speelt en wat de buurt/dorpshuizen daarvoor kunnen en willen organiseren.

Genoemde punten zijn niet uitputtend en dienen als voorbeelden en input voor het vervolgproces.

Naast de regierol die Carrefour zou kunnen pakken, is het zaak dat ook de gemeente een verantwoordelijke benoemd voor het verder genereren en oppakken van initiatieven en deze tot uitvoering laten komen. Het doelen van de activiteiten moeten leiden tot meer en betere jongerenparticipatie, het meer ervaren van een bruisend Noordoostpolder en meer vertier en plezier

Nogmaals, Het is volgens de ONS fractie van groot belang dat jongeren in de gemeente Noordoostpolder een aantrekkelijke leefomgeving (gaan) ervaren en ze te binden aan deze prachtige gemeente.

Wij denken dat met het genoemde procesvoorstel constructieve stappen te kunnen doen om de motie vertier en plezier, de jongerenparticipatie en bruisend Noordoostpolder uit het coalitieakkoord verdere impulsen te geven.

Namens de ONS fractie,

Berthoo Lammers/Sigrid Bosman/Mark Lagendijk