Raad geeft krachtige kaderstelling mee voor startnotitie Coffeeshop

13-12-2022

Emmeloord, 12 december 2022. In de gemeenteraad van Noordoostpolder werd de Decemberrapportage 2022 vastgesteld. Daarin werd 75.000 euro gelabeld voor een onderzoek naar een coffeeshop. De ONS fractie stelde samen met de CU/SGP en het CDA een motie op waarin kaderstellende punten voor dit nieuwe beleid werden meegegeven aan het College van BenW. 

Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS, hield een betoog waarbij hij duiding gaf waarom het indienen van deze motie van belang is om tot een goede beleidskeuzes te komen,

Lees onderstaand het betoog en de motie

De motie werd met 17 stemmen voor en 12 tegen aangenomen.

BETOOG 

Voorzitter,

Voor ons ligt de motie van het CDA en de CU/SGP die de positie van de Raad in rol als kaderstellend orgaan versterkt. ONS streeft al jaren, n.a.v. vele Rekenkamerrapporten waarin wij we als raad ernstig op de vingers werden getikt omdat we die rol op diverse dossier verzaakt hadden nml. kaderstellend als Raad op te treden. Een ieder die met ONS vorige perioden in de Raad heeft gezeten weet dat wij die duale rol voorstaan.

In dat licht moet u het medeindienen voor deze motie door de ONS fractie ook zien.

Duaal, kaderstellend en controlerend. Met deze motie sturen wij het college op pad om met 75.000 euro een startnotitie en onderzoeksopdracht op te stellen om tot nieuw drugsbeleid te komen.

ONS vindt het van belang dat de raad vanaf het begin goed wordt meegenomen op dit dossier.

Uiteraard kennen wij de bevoegdheid van het College inzake haar handelingsvrijheid, maar het is ook de Raad die de de grote lijnen vaststelt voor het beleid en hoe de gemeente er uitgaat zien. Ook kijken wij als Raad of het beleid van het College past binnen de lijnen die de Raad heeft uitgezet. Doet het college waar de Raad om gevraagd heeft? Door samen op te trekken voorkomen we verschil van visie achteraf.

Het doel in het coalitieakkoord is helder en onderschrijven wij.

RUIMTE VOOR NIEUW INITIATIEF

Geven we ruimte voor een coffeeshop, met duidelijke voorwaarden voor onder andere de organisatievorm en het toezicht. We houden de na te streven doelen en effecten nauwlettend in de gaten. Indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan zal een heroverweging plaatsvinden!

Kortom

Drie kaders die het college vast moet stellen.,

1 De breedte van de "Ruimte die we geven"

welke reikwijdte heeft die Ruimte?) binnen welk kader opereert het college dan?

2 Een of andere organisatievorm en het toezicht?

Ook hierin kan de Raad een adviserende rol vervullen. We kunnen kader meegeven wat acceptabel is voor een dergelijke organisatie, maar gaan wij daarover? Ja, want het is een kader wat aan het ten uitvoer liggende beleid wordt meegegeven.

3 dan "de na te streven doelen"?

Ook dit is een punt waarbij de Raad haar rol moet nemen

4 de effecten nauwlettend In de gaten houden.

Wanneer zijn de effecten acceptabel? Wanneer niet? Ook dat is een criteria wat de Raad aan het college kan meegeven.

5 als aan de gestelde voorwaarden niet wordt voldaan?

Ook dat is alleen toetsbaar als de voorwaarden vooraf aan het college zijn meegegeven als beleidsdoel en wie bepaalt uiteindelijk beleid?

Dat is de Raad, en wie voert het uit? Dat is het college .

Voorzitter nu ga ik naar de motie. Bij punt 1 het dictum vragen wij het college een startnotitie voor te leggen met een explicatie van de daarin aangegeven randvoorwaarden zoals ik die hierboven benoemd heb en zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen.

Het zou dus goed zijn dat de Raad deze motie omarmt. Omdat we daarmee met zijn allen in samenwerking met het college de verantwoordelijke "ruimte" kunnen bieden aan de komst van de koffieshop. Hiermee voorkomen we achteraf dat, als er bijv. ooit een onderzoek zou komen door de Rekenkamer naar de toelating van een coffeeshop, we als raad wederom worden afgestraft dat we niet kaderstellend zouden zijn geweest.

voorzitter tot slot

Wij hebben de verantwoording jegens onze bevolking.
Wij hebben een verantwoording jegens onze jeugd
We hebben een verantwoording jegens goed bestuur en
We hebben een verantwoording jegens onze rol als raad.

Deze motie toont naar de mening van OS aan dat er In een duaal stelsel een uitstekende samenwerking kan plaatsvinden tussen alle partijen van de Raad en het college met als enig doel de verantwoording te nemen op dit buitengewoon belangrijk dossier conform hetgeen ik hierboven benoemd heb.

Dank u wel .

DICTUM MOTIE TEKST

=================

1. de raad een startnotitie voor te leggen waarin a. aanleiding, context, kaders, probleemanalyse en doelen geformuleerd zijn om tot een of meerdere onderzoeksvragen te komen ten behoeve van het verkennend onderzoek; b. het huidige beleid ten aanzien van preventie drugsgebruik en verslavingszorg, en de daarin gestelde doelen, als bredere context meegenomen wordt;

2. de startnotitie aan de raad voor te leggen ter vaststelling, zodat deze in de gelegenheid is om zijn aanvullende kaders en aandachtspunten aan het college mee te geven