V.l.n.r.  Bert Jan Aling  -  Berthoo Lammers  -  Sacha Werkman 

Uw lokale politieke partij in de Noordoostpolder 
"Loquendi Libertatem Custodiamus"
"...Laten wij waken over de vrijheid van spreken..." 
De partij ONS Noordoostpolder handelt naar o.a. de ideologie van zijn inspirator Prof. Dr. W.S.P. (Pim) Fortuyn. Verder put ONS haar inspiratie uit het gedachtegoed van Desiderius Erasmus, Willem van Oranje, Johan Rudolf Thorbecke, Willem Drees.

De nieuwe wethouders van de gemeente Noordoostpolder zijn dinsdagavond geïnstalleerd. Het gaat om Toon van Steen (Politieke Unie), Sacha Werkman (ONS Noordoostpolder), Linda Verduin-de Vries (VVD) en Thomas Gillissen (PvdA).

De gemeenteraad moest tijdens de vergadering stemmen voor of tegen het benoemen van de wethouders. Dat gebeurde anoniem. Geen enkele wethouder is unaniem verkozen, hoewel Verduin-de Vries met 28 stemmen voor en één blanco er dichtbij in de buurt kwam. Voor Van Steen stemden twintig raadsleden voor en negen tegen. Werkman kreeg 21 stemmen voor en zes tegen. Twee stemmen waren blanco. Gillissen kreeg achttien stemmen voor, tien stemmen tegen en één persoon stemde blanco.

Tijdens de raadsvergadering werden er verder twee nieuwe raadsleden benoemd. Yvonne Knobbout voor Politieke Unie en Jelmar Halma voor de VVD.

De gemeenteraad heeft daarnaast nog een derde nieuweling: Sigrid Bosman. Zij is het nieuwe raadslid voor ONS Noordoostpolder. Bosman kon dinsdagavond niet aanwezig zijn.

ONS wethouder Sacha Werkman is straks verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, WMO, Cultuur & Erfgoed, Toezicht en handhaving, Project Zorgplein, Project VO-Campus en Wijken Emmeloord.  (Download Coalitieakkoordl)



STANDPUNTEN ONS NOORDOOSTPOLDER

Transparantie Openbaar Bestuur

De burger heeft recht op een transparant bestuur. Dat vraagt bereidheid van het gemeente bestuur om openheid van zaken te geven. Aan de burger en zeker ook aan de gemeenteraad. Te vaak wordt informatie slechts met veel moeite gegeven en dan vaak ook nog onvolledig. Waarom aarzelen bestuurders zo vaak? Angst voor kritiek? Onzekerheid? Het systeem moet eenvoudiger en transparanter. Dan kan de gemeenteraad functioneren als een Raad van Commissarissen en het College van BenW als raad van Bestuur.

Taalplicht Statushouders

Zowel het onderdeel taal als het onderdeel deelname in de maatschappij is belangrijk voor een succesvolle inburgering. ONS wil hier veel meer aandacht aan geven en hier streng op handhaven. Taal eis in de bijstand, en woningtoewijzing na succesvolle afronding Nederlandse taal.

Elke
statushouder dient de Nederlandse taal machtig te zijn

Orde en Veiligheid

ONS inziens hebben onze inwoners behoefte aan meer "blauw op straat'. Handhaving en lik-op-stuk. Een belangrijke voorwaarde daarbij is voldoende politiesterkte. Voldoende blauw op straat is immers een belangrijk middel tegen criminaliteit en drugsgebruik. Wij pleiten voor een wethouder veiligheid. ONS is voorstander van duidelijke regels en vanzelfsprekend het handhaven daarvan. Overtreders moeten streng worden aangepakt. Strikte handhaving van wetten staan voor ONS hoog in het vaandel.

Investeren in Zorg en niet in stenen

De gemeente Noordoostpolder ontbeert adequate 2 de lijnzorg. Met name de Moeder en Kind zorg en 24/7 Spoed Eisende Hulp. Dat is van vitaal belang voor de ontwikkeling van de gemeente én Emmeloord als centrumplaats. De keuze van het College om te investeren in het Dokter Jansen complex , dus in stenen, voor toekomstige woningen past daar niet in.
ONS wil investeren in Zorg, niet in stenen.


Zuiderzeelijn(Lely) en Infractructuur 

ONS is van mening dat de Lelylijn een absolute noodzaak is voor de Noordoostpolder, maar ook voor heel Noord Nederland. Het kan helpen de druk bevolkingsdruk in de Randstad te verlichten en werk te spreiden. De Lelylijn is ook van vitaal belang voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder. Zonder deze verbinding is de kans groot dat het inwonertal structureel gaat dalen en voorzieningen, zoals bibliotheek, zwembad, sportvelden, middenstand etc. niet, of slechts minimaal, op peil gehouden kunnen worden.

Directe democratie en gekozen burgemeester

De 1ste kamer heeft in 2018 de weg vrijgemaakt voor een gekozen Burgemeester. Bijna alle partijen stemden voor een wijziging van de Grondwet. De praktijk blijkt echter weerbarstig. ONS is voor een systeem van direct gekozen burgemeesters, maar dan ook met meer bevoegdheden. Een systeem waarbij de gemeenteraad een voordracht maakt van 3 kandidaten waaruit de bevolking dan kan kiezen. Daarbij houdt de gemeenteraad de regie en komt de politiek dichter bij het volk.