Sigrid Bosman stelt namens ONS vragen aan College inzake dienstverlening.

17-06-2024

Onderwerp/agendapunt/paginanummer: Perspectiefnota, programma 4 Dienstverlening en besturen, Strategische Personeels Planning

Fractie: ONS Noordoostpolder, Sigrid Bosman Datum: 12 juni 2024

In de perspectief nota staat een en ander weergegeven over de bedrijfsvoering, in het bijzonder de Strategische Personeelsplanning op pagina's 23 en 24. Het is goed om te lezen dat financieel gezond verstand nodig blijft. Daar zijn we het helemaal mee eens.

Daarom hebben we als ONS fractie de volgende vragen met betrekking tot de Strategische

Personeels Planning:

1. Wat zijn de strategische uitgangspunten op basis waarvan de Strategische Personeels Planning is opgesteld?

2. Wat is de bij 1. behorende tijdsspanne/termijn?

3. Als we naar de huidige formatie kijken, hoe verhoudt de verdeling van fte's zich op dit

moment tot het uitvoeren van:

a. Wettelijke taken;

b. Taken nav lopende verplichtingen/veiligheid

c. Taken die gerelateerd zijn aan ambities/wensen vanuit coalitieakkoord en aanvullende wensen

Graag een opgave waarin het verschil tussen structurele en incidentele formatie per categorie duidelijk wordt.

4. Hoe is in de afgelopen 3 jaren de ontwikkeling geweest van de structurele en tijdelijke formatie per bij 3. genoemde categorieën?

6. Wanneer zijn er te verwachten effecten als gevolg van het lean maken van processen en gebruik maken van data en AI/Robotisering?

7. Waarvoor dient het incidenteel gevraagde bedrag van € 1.178.000?

8. Waarvoor dient het structureel gevraagde bedrag van € 730.000?

9. Wat is het concrete effect als de raad niet akkoord gaat met de gevraagde bedragen? Op welke categorie zoals genoemd onder 3. heeft dit het meeste effect?

110. Als reden wordt onder andere aangegeven dat grote projecten langer lopen. Wij zijn in de veronderstelling dat er voor grote plannen altijd budget toegekend wordt/moet worden en hiervoor altijd gevraagd wordt de kosten door te rekenen. Binnen welke grote projecten is hier geen en/of onvoldoende sprake van? En welke bedragen moeten (extra) aan welke projecten toegevoegd worden?

11. Wat is er binnen de SPP extra gevraagd in relatie tot uitvoering collegeprogramma?

Graag zien we uw spoedige antwoorden en een duidelijke onderbouwing tegemoet.


Sigrid Bosman