ONS stelt vragen aan college over aanpak van dementie

10-04-2024
Sigrid Bosman
Sigrid Bosman

Fractie: ONS Noordoostpolder Naam: Sigrid Bosman (commissielid commissie Samenleving)
Onderwerp: Aanpak dementie binnen gemeente Datum indiening vragen: 28 maart 2024

Bij de lijst ingekomen stukken op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op 25 maart 2024 staan 3 documenten onder A 1 betreffende een focusbrief voor gemeenten van Alzheimer Nederland.
Wat de ONS fractie betreft verdient de zorg en aandacht voor dementie binnen de gemeente meer aandacht. Wij hechten waarde aan een zorgvuldig opgesteld perspectief en beleid ten aanzien van dementerenden binnen onze gemeente.

Wij hebben daarom de volgende politieke vragen aan het college.

Vragen:

• Is het college het met de fractie van ONS eens dat de zorg en ondersteuning voor de groeiende groep mensen met dementie ook voor onze gemeente een belangrijke uitdaging is?

Antwoord Ja, vanwege de 'dubbele vergrijzing' en het feit dat inwoners met een zorgvraag langer thuis wonen, ziet het college dit als aandachtspunt. De verwachting is dat het aantal inwoners met dementie in de toekomst zal toenemen en dat zij vaker langer thuis blijven wonen.

• Uit eerdere technische vragen hierover blijkt dat de dementiescan momenteel nog niet is ingevuld en er wordt verkend of dat gebeurt. Waarom niet en hoe kijkt het college aan tegen het invullen van de dementiescan?

Antwoord We hebben tot nu toe gewerkt met een plan van aanpak voor thuiswonende mensen met dementie. We hebben inmiddels bij Alzheimer Nederland de dementiescan aangevraagd. Binnenkort neemt Alzheimer Nederland contact met ons op over de mogelijke vervolgstappen. Als blijkt dat de dementiescan helpend is bij de huidige aanpak voor mensen met dementie, zal het college de scan invullen.

• Het onderwerp dementie is op verschillende plekken opgenomen in beleid en plannen van aanpak. Hoe denkt het college over het ontwikkelen van één visie ten aanzien van dementiezorg en het meenemen van de genoemde focuspunten in de brief van Alzheimer Nederland daarin?

Antwoord We hebben het overkoepelende beleidsplan Sociaal Domein en de bijbehorende deelplannen, waaronder het Deelplan Wmo & Volksgezondheid. Hierin staan de ambities op de verschillende gezondheidsthema's, zoals dementie, eenzaamheid, voldoende beweging, etc. In het deelplan is onder andere opgenomen dat we de komende jaren extra aandacht hebben voor inwoners met dementie en dat we aansluiten bij de landelijke aanpak 'Samen dementievriendelijk'.

Het is niet wenselijk om per gezondheidsthema een apart beleidsdocument op te stellen. De verdere uitwerking van de gezondheidsthema's wordt opgenomen in diverse programma's en uitvoeringsplannen, waaronder het plan van aanpak dementie.

Omdat we verwachten dat het aantal inwoners met dementie toeneemt, heeft dit onze blijvende aandacht. We blijven goed op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen die we lokaal kunnen inzetten.

Datum beantwoording vragen: 8 april 2024 Contactpersoon: C. Binnenmars (ambt. Dienst)