Jaarrekening & Perspectiefnota ONS

08-07-2024

Politieke Beschouwing namens de ONS Noordoostpolder Fractie 8 juli 2024

Geachte voorzitter en leden van de Raad,

Vandaag bespreken we de perspectiefnota 2025-2028, een cruciaal document dat onze financiële koers voor de komende jaren zal bepalen. We staan voor diverse maatschappelijke uitdagingen: netcongestie, stikstofproblematiek, vergrijzing, jeugdzorgproblematiek en personeelstekorten. Dit vraagt om een subtiele balans tussen het realiseren van onze ambities en het behoud van een gezonde financiële positie.

Programma 1: Fysieke Leefomgeving

Onze fysieke leefomgeving is van onschatbare waarde. Het unieke karakter van de Noordoostpolder, verdient onze aandacht en zorg. Helaas heeft de digitalisering van ons erfgoedmateriaal te lang op zich laten wachten. Dit stagneert onze culturele erfgoedagenda en is teleurstellend. Wij zijn echter verheugd dat er nu eindelijk nieuw beleid wordt ontwikkeld.

Wij pleiten voor de oprichting van een functionele museale locatie, zoals de Poldertoren, waar we onze geschiedenis kunnen tonen en delen. Dit zou themavonden, lezingen, tentoonstellingen en leerruimtes voor studenten kunnen omvatten. Hiermee geven we invulling aan eerdere moties en versterken we de culturele agenda van onze polder. Kan het college hierop reageren? Hoe zien zij de toekomst en wanneer krijgt het deze invulling.

Daarnaast stellen wij voor om met iconische letters de toerist te enthousiasmeren met een boeiende slogan en deze te plaatsen bij de Poldertoren. Dit niet alleen als toeristische trekpleister, maar ook als symbool van onze unieke polder.

Programma 2: Sociale Leefbaarheid

Een bruisende gemeenschap is essentieel voor sociale leefbaarheid. We hebben verschillende initiatieven gezien om evenementen naar de Noordoostpolder te halen, en de gebiedsmarketing zet ons steeds beter op de kaart. Wij stellen voor om het eigenaarschap van 'Bruisend Noordoostpolder' onder te brengen bij één afdeling binnen het gemeentehuis. Dit zal de coördinatie verbeteren en de betrokkenheid en participatie van onze inwoners vergroten.

We willen dat de gemeente een actievere rol speelt in het bevorderen van (nacht)horeca, evenementen, cultuur en sportieve activiteiten. De recente sluiting van horecagelegenheden in Emmeloord onderstreept de noodzaak hiervan. Wij roepen goede ondernemers op om de horeca nieuw leven in te blazen, vooral voor onze jongeren.

Programma 3: Economische Ontwikkeling

De economische ontwikkeling van onze polder is cruciaal voor een gezonde en bloeiende gemeenschap. Innovatie en duurzaamheid moeten centraal staan in ons beleid. Wij willen dat de gemeente actief investeert in de lokale economie, ondernemers ondersteunt en duurzame initiatieven stimuleert.

Programma 4: Dienstverlening en Bestuur

Programma 5: Financiën

Gezonde financiën zijn de ruggengraat van een goed functionerende gemeente. De inflatie neemt toe en het Rijk hanteert zelfs een correctief percentage van 6,5%. Wij onderschrijven het coalitieakkoord, maar kunnen en mogen niet wegduiken voor de financiële consequenties indien we achterover leunen. Wij zijn van mening dat we tekorten niet mogen doorschuiven naar latere jaren. Daarom zullen we een motie mede indienen die een realistisch begrotingsbeeld toont.

We hebben ook zorgen over de ambtelijke dienst. Het toenemen van structurele lasten door een tekort aan personeel af te wenden is niet wenselijk. We verzoeken het college om nog eens goed naar de organisatie te kijken.

Programma 6: Sociaal Domein

De sterk oplopende kosten in de jeugdzorg blijven we zeer kritisch volgen. Het is goed dat de lokale minimavoorzieningen beter onder de aandacht worden gebracht. Het zorgvuldig opgestelde document van de Rekenkamercommissie over armoedebeleid biedt een goede basis voor verder beleid en een uitvoeringsplan. Wij blijven inzetten op maatwerk en kijken uit naar een beleidsplan met toetsbare doelstellingen zodat we beter kunnen controleren en monitoren.

Wat betreft de zorg in de Noordoostpolder kijken we uit naar een spoedige business case voor het Vlie en vertrouwen erop dat dit proces snel wordt opgevolgd. Wij zullen ons als fractie hier hard voor maken.

Wij betreuren het dat het mantelzorgcompliment is afgeschaft. Deze kleine toelage werd zeer gewaardeerd. Wij vragen het college om deze bezuiniging terug te draaien en voor de komende twee jaar uit incidentele middelen te bekostigen.

We vragen ook aandacht voor beleid rondom dementie en eenzaamheid, thema's die steeds belangrijker worden. In dit kader steunen we de motie om tijdig een overzicht te verstrekken inzake de besteding van de GALA-gelden aan verschillende activiteiten.

Voorzitter tot slot

De keuzes die we vandaag maken, zullen grote invloed hebben op de toekomst van de Noordoostpolder. Laten we deze verantwoordelijkheid serieus nemen en beslissingen maken die in het belang zijn van de Noordoostpolder en haar inwoners. We moeten creatief zijn met schaarse financiële middelen en capaciteit, wat dwingt tot prioritering. ONS Noordoostpolder zal kritisch naar de voorstellen kijken met in het achterhoofd de beperkte middelen en capaciteit. Wij hopen dat het college ons hierbij helpt door per initiatief aan te geven wat de verwachte capaciteitsvraag is en of deze kan worden ingevuld.

Met vriendelijke groet,

De fractie van ONS Noordoostpolder