Met alleen "bezoekje" n.a.v. onrust op de kermis ben je er niet mee.

06-05-2024Inleiding

Berthoo Lammers
Berthoo Lammers

Sinds jaar en dag vindt in Emmeloord rond de meidagen, w.o. Koningsdag en herdenkingsdagen de Kermis in Emmeloord plaats. Nimmer hebben er zulke grootschalige incidenten plaatsgevonden als vorige week op 2 en 3 mei dat ingrijpen noodzakelijk werd geacht. De ONS fractie betreurt het ten zeerste dat de Kermis moest worden gesloten. Dit omdat anders de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. De wereld op z'n kop. Een overheid die de veiligheid van haar burgers alleen kan garanderen voor haar burgers door de haar feestelijkheden voor diezelfde burgers te staken en daarmee te zwichten voor geweld.

Aanleiding

De burgemeester besloot de Kermis te sluiten na 20.00 uur. Dit na intimidatie, provocatie, vechtpartijen en geweld door "jongeren". Bron: verslag Omroep Flevoland en reactie Burgemeester.

ONS Noordoostpolder

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we als ONS Noordoostpolder fractie de volgende vragen aan het College van B&W:

Vragen:

Op de avond van de ongeregeldheden fietsten er jongeren rond met stokken die scanderen onder andere "kankerjoden", "kankerzigeuners" en die tevens aankondigen dat ze rotzooi gaan trappen.

 • Kan het college aangeven wat de etnische profielen zijn van deze jongeren die deze termen scanderen?
 • Heeft het college aangifte gedaan tegen deze jongeren wegens antisemitische uitingen? 
      Zo ja, wanneer?
     Zo nee, waarom niet?
 • In de berichtgeving op Omroep Flevoland stelt de Burgemeester dat de betreffende jongeren "een bezoekje" kunnen verwachten.
 • Wat verstaat het college onder "een bezoekje" brengen aan deze jongeren?
 • Wat denkt het college te bereiken met "een bezoekje"?
 • Is het college van mening dat door de specifiek aan bevolkingsgroepen gedane uitlatingen door deze jongeren een diepe fundamentelere grond kennen en ook mogelijk opvoedkundig er dus het een en ander goed mis is?
      Zo nee waarom niet?
      Zo ja, wat gaat u eraan doen?
 • Welke redenen had het college om de Kermis van donderdagavond te sluiten? Was preventieve aanwezigheid van politie niet zinvoller geweest om de feestelijkheden doorgang te laten vinden? Welke afweging heeft het college gemaakt om te zwichten voor raddraaiers.

Lastig vallen van kermisexploitanten op het evenemententerrein

Op het evenemententerrein zijn de kermisexploitanten gedurende lange tijd lastig gevallen door personen in auto's die bleven toeteren om deze ondernemers blijvend te irriteren. Echter, op onnodig toeteren staan forse boetes!

De politie was aanwezig geweest tijdens dit gebeuren.

Boete voor onnodig toeteren

Als je onnodig toetert, dan kun je daar een bekeuring voor krijgen. Onnodig wil zeggen in elke andere situatie dan dat er direct dreigend gevaar is. Als je daar op betrapt wordt, claxon duwt om de aandacht te trekken van bekenden dan kun je zo maar een boete krijgen. Die loopt op tot €160 onder de noemer 'signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan' of wel foutcode R 419. Op andere vormen van onnodig geluid in het verkeer staat een hogere boete van € 370.

 • Zijn er aanhoudingen verricht nadat er lange tijd getoeterd werd bij het evenemententerrein waar de kermisexploitanten verbleven? De politie is daar aanwezig geweest.

i. Indien er geen aanhoudingen zijn verricht, waarom niet?
     i. Kunnen er alsnog aanhoudingen worden verricht?
        Hoeveel boetes zijn er opgelegd aan deze lieden die op onwettige wijze deze ondernemers
       langdurig hebben getreiterd op het evenemententerrein.

i.  Zo niet, is het college voornemens om alsnog ervoor te zorgen dat deze lieden worden beboet?
ii. Is het college voornemens om de inkomstenderving van de kermisexploitanten te indiceren en te verhalen op de raddraaiers en dit tijdens "een bezoekje" mede te delen.

 • Zo ja, wanneer?
 • Zo nee, waarom niet?

Is het college met de ONS fractie van mening dat een verplicht bezoek op eigen kosten aan een van de concentratiekampen – bijvoorbeeld Auschwitz of Theresienstadt – een helende werking kan hebben op het besef van deze groep jongeren die "kankerjoden" en "kankerzigeuners" scanderen.

De schade en negatieve publiciteit die deze incidenten over Emmeloord hebben veroorzaakt is regionaal groot!

 • Hoe denkt het college deze imagoschade te herstellen?
 • Is het college van mening dat het uiting geven aan voornoemd verzoek juist een buitengewoon krachtig en positief signaal is!
 • Zo nee, waarom niet?

Tenslotte:

Graag ontvangt de ONS fractie een feitelijk overzicht van het ingrijpen van de politie.
Wanneer werd er opgetreden?
Waar bestond dat optreden uit?

Hoeveel boetes zijn er verricht?
Hoeveel aanhoudingen zijn er verricht?
Is er een overzicht van de vernielingen?
Een overzicht van de dadergroepen.