De politieke verantwoording van ONS tijdens de gemeenteraadsvergadering waar de Voorjaarsrapportage wordt behandeld.

08-07-2024

Emmeloord, 8 juli 2024 |  Tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn er diverse onderwerpen aan de orde geweest. Onderstaand een opsomming van de agendapunten en de visie die ONS en de andere partijen op de jaarrekening en perspectiefnota hebben.

Stroomleverantie en voorziening

Tennet en Leander kunnen geen garantie geven over de energievoorziening in de Noordoostpolder. Het College van BenW sprak daarover haar zorgen uit. Leander en Tennet zetten de netcongestie op hold, dat is voor het college onacceptabel. Tot op heden is er nog geen zicht op herstel van de energievoorziening in de Noordoostpolder. Sinds 24 juni is het College schriftelijk geïnformeerd.


Armoedebeleid

De CU/Sgp  is van mening dat er 1.7 miljoen zou moeten worden gereserveerd voor een nieuw plan van aanpak. De CU/SGP baseert zich op het onderzoek van de Rekenkamer.  Het is een sympathiek gebaar van de CU/Sgp, maar ONS vindt de gereserveerde gelden van 450.000 ruim voldoende. Immers als er meer nodig zou zijn kan het college dus terugkomen naar de raad met een financieel voorstel.


Iconische letters

ONS wil samen met D66 meer invulling geven aan toeristische en economische promotie. Daartoe dienen we samen met D66 een motie in die de tekst: "Welkom op de zeebodem" een prominente plaats geven en wel bij de Poldertoren. Over de tekst kan nog gediscussieerd worden maar het initiatief is door het college warm ontvangen. 


De geschiedenis beter zichtbaar maken

ONS heeft samen met D66 en de Politieke Unie  en de CU/Sgp een motie ingediend waarin het verhaal van de Noordoostpolder krachtiger verteld kan worden. Dat kan door bijvoorbeeld welkomsborden te plaatsen die aangeeft dat men "op de zeebodem" woont.


Verhaal (historisch) moet verteld worden van de Noordoostpolder 

College komt met een voorstel in het najaar terug naar de Raad om  het Cultuur Historisch Centrum in de poldertoren te krijgen. Wethouder Van Steen gaf aan dat de exploitatie wel een issue is, maar het college staat sympathiek tegenover het gedane verzoek van ONS gedaan door Bert Jan Aling tijdens zijn beschouwing.


Bruisend Noordoostpolder

De PU, VVD, D66 en ONS Noordoostpolder hebben een motie ingediend om het eigenaarschap Bruisend Noordoostpolder onder te brengen binnen het gemeentehuis. DIt om het eigenaarschap te versterken. Het college staat sympathiek tegenover de motie maar vindt €  50.000,=. Het college zegt dat het in het Coalitieakkoord staat en de motie nochthans overbodig is. Het college doet een verzoek aan de raad dit nog eens nader te beoordelen. 


Pilot Windmolens rond boerenerven

Diverse partijen willen een discussie opstarten om windmolens van 15+ meter hoogte te plaatsen bij boerderijen. ONS is hier falikant op tegen. Er is een solitair windmolenbeleid en we hebben ons te houden aan het provinciale beleid. Het college zal moeten handhaven indien er molens van een dergelijke hoogte zouden worden geplaatst. In ons eigen beleid staat 15 meter als maximum. ONS wenst geen verder vervuiling van ons landschap door de komst van deze molens.


Rentmeesterschap

Het CDA wil  via een motie voldoende middelen in de begroting op te nemen en personele ondersteuning beschikbaar te stellen om erfsingels te beschermen. College antwoordde dat ze niet de bevoegdheid hebben om te handhaven op het behoud van erfsingels, maar wel dat ze in gesprek gaan indien men constateert dat de erfsingels niet op orde zijn. ONS Noordoostpolder erkent het probleem van het CDA maar is tevreden met de toezegging door het college.


Onderzoek parkeren in Centrum

Onderzoek haalbaarheid impact en kosten extra parkeervoorziening. Het college wil wachten op het onderzoek van Goudappel-Coffeng. Het rapport komt in September. ONS had samen met de VVD en D66 een motie hierover ingediend. De motie is ingediend omdat omdat omwonenden ontevreden zijn over het huidige parkeerbeleid. 


Kwijtschelding schulden

De Pvda wil volledige kwijtschelding van schulden bij mensen bij 120% van de norm. Het college vindt dat er al voldoende regelingen zijn waar mensen met een schuldenproblematiek terecht kunnen. ONS is ook tegen deze motie omdat er een generaliserend effect kan ontstaan in plaats van individuele aanpak van schuldenproblematiek. Er zijn daarnaast ook al diverse regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken. 


Middelen GALA akkoord

De PU, PvdA, ONS, VVD en GroenLinks hebben een motie ingediend om GALA gelden te labelen en een rapport te presenteren aan de raad hoe ze dat gaan invullen voor het volgende jaar.

Het college wil ruim voor de Perspectiefnota van 2025 een kostenraming aan de Raad te presenteren voor de projecten die gefinancierd worden vanuit de GALA middelen (middelen die worden ingezet voor voor een breed samenhangend beleid op gezondheidszorg)  DE vraag aan het college is om een onderbouwd voorstel te aan de raad voor te leggen om projecten in het kader van deze GALA gelden voort te kunnen zetten.


De strategische personeelsplanning (SPP)

College geeft aan dat ze voldoende doen aan strategische personeelsplanning. DE raad wordt hierin meegenomen. College geeft aan de de inzet zowel structureel als incidenteel is. Het betrof 25 vacatures. Dit wisselt per jaar. Het college vindt dat ze er scherp op toezien hoe ze invulling geven aan vacatures. Het is moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen. 


Jongerenraad

Het college is druk bezig met de installatie van een jongerenraad en het activeren van een krachtigere  jongerenparticipatie. Het college stelt dat ze er alles aan doen om dit te effectueren maar heeft soms de indruk dat ze sneller acteren dan de jongeren.


Motiemarkt

Het college vind het goed om een "Motiemarkt" te piloten. De meerderheid van de raad is voorstander van een motie die door meerdere partijen is ingediend. De PU, CDA, VVD, D66 en CU-Sgp zijn voorstander van de motiemarkt en hebben hier een motie over ingediend. ONS is tegenstander hiervan, het voegt  ons inziens namelijk niets extra toe t.a.v.. het "inloop spreekuur".