Visie Martin Mulder/ Everet van Dorp (ONS) over Armoedebeleid en schuldhulpverlening (Jaarrekening 2019/20)

19-07-2020

Interessante onderdelen uit de financiële rapportage van de gemeente Noordoostpolder

Armoedebeleid en schuldhulpverlening in 2019

Een tweetal zaken hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen in de gemeente Noordoostpolder. Eind vorig jaar is het project Krachtig tegen Armoede afgerond. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede (de zwemslag regeling en de voorzieningen voor middelen rondom school). Daarnaast heeft de schuldhulpverlening een nieuw beleidsplan en nieuwe beleidsregels gekregen. In dit stukje belichten we de weerslag hiervan in de rapportages die de gemeente heeft gepubliceerd.

We beginnen met een opsomming van de kosten van de gemeente:

Bijzondere bijstand bewindvoering € 460.000
Schuldhulpverlening € 1.084.993
Totaal kosten in deze categorie € 1.544.993
Meedoen regeling € 364.126
Kwijtscheldingsregeling (cijfers 2018) € 525.000
Overige bijzondere bijstand € 568.087

Totaal armoedebeleid € 1.457.213

Schuldhulpverlening

Dit jaar treden de nieuwe beleidsregels schulddienstverlening in werking

Bij bewindvoering onderscheiden we 2 delen : beschermingsbewind en schuldenbewind. De beantwoording van de vragen vanuit het College hierover is dat beschermingsbewind relatief groot is en de invloed van de gemeente gering is omdat de bewoner zelf bewind mag aanvragen. Nieuw beleid leidt naar meer aandacht voor beschermingsbewind tgv problematische schulden (samen met Kredietbank Nederland).

Schuldhulpverlening.
Bij schuldhulpverlening kun je splitsen in diverse kostengroepen:
Aanvragen Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
kosten mortuarium (om de schuldenopbouw stil te zetten)
Schuldregelingen
Saneringskrediet
Diverse vormen van budgetbeheer.

Het is van belang te weten hoeveel er wordt meebetaald aan de schuldeisers. Hierover is de gemeente nog niet duidelijk.
We kunnen pas iets nuttigs zeggen als we de verdeling weten tussen de categorieën

Uit de voorjaarsrapportage halen we een splitsing:
Aanbesteed: vanaf 1-7-2020 voert de Kredietbank Nederland de schuldhulpverlening uit in de Noordoostpolder
Lopende trajecten worden afgerond via GKB tenzij de inwoner zelf wil overstappen.

Over budgetbeheer en beschermingsbewindtrajecten maken we nadere afspraken met de GKB. Het GKB, dat vorig jaar aangaf de schuldhulpverlening in de Noordoostpolder niet meer te gaan doen. Hun laatste verslag over de Noordoostpolder dateert van de eerste helft van 2018.
https://www.degkb.nl/over-gkb/jaarverslagen/$3182/$3192

Eigenaardig is wel dat de Nederlandse Krediet Bank ook budgetbeheer levert. Wat de drijfveer is om dit van de GKB af te nemen wordt ons niet duidelijk. Daarnaast is het ook opmerkelijk dat Humanitas hiervoor ook een product levert (thuisadministratie) waarbij € 114.389 subsidie wordt verleend.

Hierin zitten dus een paar elementen die aandacht nodig hebben. Om hier wat meer grip op te krijgen is het wellicht goed om te overwegen om dit alles door middel van beschikkingen te gaan organiseren in plaats van kostbare en slecht meetbare voorliggende voorzieningen.

Armoedebeleid

Met betrekking tot kwijtschelding kreeg ik helaas geen antwoord vanuit het College. Hierover heb ik dus cijfers uit 2018 gebruikt. Voor 2020 is het zaak hier goed op te letten. Als er veel mensen financieel onder water komen te staan door de Corona crisis dan zal het beroep op kwijtschelding meestijgen.

Tenslotte met betrekking tot de meedoen regeling. De categorie jeugd is behoorlijk goed gevonden (met de zwemslag regeling, de fiets en de computer). De categorie ouderen en chronisch zieken en gehandicapten zijn hierbij enigszins op de achtergrond geraakt.

Commissie

In de commissie Samenlevingszaken proberen we zaken te zien vanuit de vraag hoe deze regelingen de inwoners helpen. Voor armoedebeleid gaan de vragen hierbij over ouderen en chronisch zieken en de impact van de Corona uitbraak voor deze groep.

Voor schulddienstverlening zullen de vragen gaan over de rol van de GKB en de mogelijkheid om toegang tot kostbare hulp uit de algemene (voorliggende) voorzieningen weg te halen en door middel van beschikkingen te verstrekken.


Lees meer: https://www.onsnoordoostpolder.nl/news/visie-martin-mulder-ons-over-armoedebeleid-en-schuldhulpverlening-jaarrekening-2019-20/