Financiën

Een sluitende begroting is hét uitgangspunt voor het financiële beleid. Voor wat betreft de inkomsten van de gemeente Noordoostpolder blijft het uitgangspunt van ONS dat de lokale lasten hoogstens inflatoir (gekoppeld aan de inflatie)  mogen stijgen!  De afgelopen 12 jaar heeft het beleid van het (CDA | CU/SGP)college ertoe geleid dat de totale lokale lasten (met name de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) sterk zijn gestegen. ONS vindt: genoeg is genoeg.

ONS wil dit beleid ombuigen en het uitgangspunt is de lokale lasten reëel niet te laten stijgen. De burger heeft het namelijk als gevolg van de lastenverzwaring vanuit Den Haag al zwaar genoeg!

Het zal u niet zijn ontgaan dat het kabinet van VVD, CDA, D66 en CU/SGP de afgelopen jaren forse bezuinigingen heeft doorgevoerd en dat de uitkering die gemeente Noordoostpolder van de rijksoverheid ontvangt behoorlijk is gedaald. We moeten het dus doen met minder geld en daarom zullen er keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten worden gesteld. Ondanks de daling van inkomsten en de noodzakelijke bezuinigingen is en zal ONS blijven investeren in Emmeloord en de kernen.

(De reden waarom de coalitiepartijen de lasten hebben laten stijgen komt door de enorme verliezen die zijn geleden op de grondexploitaties. Meer dan 12 miljoen is er de afgelopen jaren af/weggeboekt en verdampt. Daarnaast zijn de coalitiepartijen met haar beleid hoofdverantwoordelijk voor de megaverliezen en desinvesteringen op de Centrumplannen. De kosten waren enorm. Nu is Emmeloord Centrum (alleen de openbare ruimte) deels opgeknapt. ONS  kijkt nu vooruit, maar wil intensievere en heldere verantwoording richting de Raad opdat zij beter kunnen controleren en de burgers goed kunnen informeren. Door het fasegewijs afdekken van de verliezen is de burger op onderdelen misleid. 

In het kader van de enorme uitgaven die gepaard gaan met de duurzaamheidstransitie wil ONS niet dat de burger hiervoor opdraait. De transitie van aardgas naar een andere bron van energie mag in onze gemeente  geen verplichting worden alswel een lastenverzwaring opleveren voor burger.

 Een sluitende begroting is een harde eis, maar mag niet ten koste van de inwoners!