Transparantie Openbaar Bestuur


Bert Jan Aling -  Berthoo Lammers - Sacha Werkman
Bert Jan Aling - Berthoo Lammers - Sacha Werkman

Het credo van ONS is: Open, eerlijk, transparant, kordaat en benaderbaar.

Inwoners nemen in steeds hogere mate verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en voor het welzijn van elkaar. Initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties helpen gemeenten maatschappelijke opgaven op te lossen. Hoe meer verantwoordelijkheid inwoners zelf nemen voor hun omgeving en hoe groter het zelfsturend vermogen, hoe kleiner de rol van de gemeente kan worden. Dat vraagt van de gemeente een opstelling die inwoners meer de ruimte geeft, faciliteert en samen met hen optrekt.

ONS staat voor een bestuur en met name voor een bestuursstijl die dicht bij de bewoners staat. Inspraak, luisteren naar de bewoners en besluitvaardigheid zijn kernbegrippen die de bestuursstijl van ONS kenmerken. Niet ieder besluit kan bij iedereen in goede aarde vallen. Maar echt luisteren naar bewoners, de besluiten durven uitleggen en beslissingen durven nemen zijn wel zaken waar ONS voor staat. De afgelopen 12 jaar hebben aangetoond dat door een open houding en een krachtige inzet op het realiseren van voorzieningen veel resultaten bereikt zijn.

ONS is van mening dat de inwoners zeggenschap dienen te hebben over de leef- en woonomgeving waarin zij woonachtig zijn. De inspraak mag echter niet leiden tot onnodig uitstel van beslissingen. Het is wel mogelijk om de inspraak goed en gedegen vorm te geven. Bewoners in een vroegtijdig stadium laten meedenken over het gemeentelijk beleid is hiervan een voorbeeld. Regelmatig dienen enquêtes, onder de inwoners te worden gehouden. Daarnaast stimuleert ONS het gebruik van het burgerinitiatief. Referenda moeten tot de mogelijkheden behoren. ONS wil de huisbezoekservice voor gehandicapten en niet-mobiele inwoners versterken en de service uitbreiden voor de bewoners in de kernen van Noordoostpolder. Waar mogelijk dient er maatwerk te worden verricht.

Raadsprogramma

ONS ziet voordelen in een Raadsprogramma om het dualisme te bevorderen. De Raad als Raad van Commissarissen en het College van Burgemeester en Wethouders als een Raad van Bestuur. In een raadsprogramma wordt beschreven wat de gemeenteraad de komende vier jaar wil bereiken. Bij het opstellen ervan wordt eerst gekeken naar de punten waar zoveel mogelijk partijen het over eens kunnen worden. Daardoor wordt de raad bij de besluitvorming minder afhankelijk van tegenstellingen tussen oppositie en coalitie. Verder wordt in het raadsprogramma de coalitieverklaring uitgewerkt.

Verantwoording

ONS belooft u actieve en betrokken raadsleden en eventuele wethouders te leveren die, net als in de afgelopen 12 jaar, keihard werken voor de gemeente en ook zeer zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar zijn. We staan open voor vragen en meldingen van de inwoners van Noordoostpolder, komen graag langs daar waar nodig op locatie en zijn bezig met uw belang. ONS zal halverwege de raadsperiode door middel van een overzicht verantwoording afleggen aan de inwoners van Noordoostpolder. Dit overzicht zal door de ONS-raadsleden, en eventuele wethouders, digitaal ter beschikking worden gesteld op website van de partij.

Burgemeestersnorm

ONS wil effectief uitvoering geven aan de burgemeester-norm. Bestuurders en directeuren van organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen of waar de gemeente zaken mee doet, mogen niet meer verdienen dan de burgemeester... (Motie ONS 2012)