Wonen en woonomgeving

Bert Jan Aling
Bert Jan Aling

De woonvisie van de gemeente is in samenwerking met Mercatus opgesteld en leidt tot uitvoerbare plannen. Die visie ondersteunt ONS. Deze bevordert de goede samenwerking met Mercatus en leidt tot een gezonde, gelijkmatige structuur van de bevolkingsopbouw. Het streven is het bouwen en beheren van gemengde, gedifferentieerde wijken. Dit betekent balans in de woningvoorraad. Er mag meer balans komen tussen sociaaleconomisch "sterkeren" en "zwakkeren". Dit is belangrijk voor de lokale economie, de koopkracht voor het stadscentrum, maar ook voor het verenigingsleven en het culturele aanbod. Ook het participatiebudget en het aantal hulpbehoevenden zal zo beter in balans zijn. De woningen die nog gebouwd gaan worden moeten een toevoeging zijn op de bestaande woningvoorraad. Er moet vraaggericht gebouwd worden, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen. ONS staat een verantwoorde ontwikkeling van de 'Wellerwaard' voor met woningbouw voor, passend in het gebied waarbij het accent op duurzaam wonen  zou moeten liggen.

De Noordoostpolder is aan het veranderen. De vergrijzing vraagt om een visie op de toekomst.

Ook op het gebied van zorginstellingen staat de Noordoospolder een extra uitdaging te wachten. Het aantal bewoners dat behoefte heeft aan een gelijkvloerse woning neemt snel toe. Een extra moeilijkheid is de uitdrukkelijke en begrijpelijke wens van de oudere inwoner om in de eigen wijk of kern te blijven wonen. Deze behoefte moet volgens ONS een belangrijke rol spelen bij herstructureringsopgaven van bestaande wijken. Veel aandacht zal de komende periode verschuiven naar de bestaande voorraad woningen. Er is veel inzet nodig om de woningen, wijken en kernen aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. Hierin moet de gemeente een voortrekkersrol spelen in het netwerk van bewoners, eigenaren en Mercatus. Extra aandacht voor een gebiedsgerichte aanpak voor wijken die er het minst goed voorstaan heeft prioriteit. Met een gestructureerde aanpak wil ONS de leefbaarheid, nu en in de toekomst, samen met de bewoners versterken. In de kernen zal het kerngericht werken veel aandacht krijgen.

Tiny Houses

ONS wil inzetten op het plaatsen en gebruik van Tiny Houses i.v.m. levensbestendig wonen. Tiny Houses zijn kleine huisjes. De huisjes zijn zelfvoorzienend en daarmee goed voor het milieu. Zo zijn Tiny Houses gemaakt van duurzame materialen, hebben de meeste Tiny Houses zonnepanelen op het dak en wordt regenwater dankbaar hergebruikt. Met een klein huis zou je het leven bereiken waar menig Nederlander van droomt; een leven waarin rust, avontuur, liefde en vrije tijd centraal staan. Ten eerste is het wonen in een Tiny House goedkoper. ONS stimuleert de vorm van levensloop bestendig wonen.  Voor starters is het extra moeilijk om een huis te kopen. Wij willen hen beschermen tegen beleggers die op grote schaal starterswoningen opkopen.

Toekomst/levensloop bestendig wonen
Het is tijd om te werken aan een duurzame toekomst. We hebben behoefte om wonen in alle variaties serieus te nemen en met elkaar te combineren. Hiervoor is het nodig om anticyclisch te investeren. Toekomstbestendig bouwen is nadenken over hoe we over 50 jaar willen wonen en leven. In een leefomgeving die gezond, groen en energieneutraal is of zelf duurzame energie oplevert. Voor iedere type ontwikkeling in de woningbouwopgave liggen hier verschillende kansen, uitdagingen en verbindingen. ONS zal deze ontwikkelingen stimuleren. 


Addendum / verwachting 

Er komen 5-10.000 extra woningen in de NOP uit het contingent van 100.000 in Flevoland. 
Dit naar aanleiding van de mogelijke aanleg van de Lely-Lijn. De ontwikkelingen gaan door en zijn moeilijk tegen te houden. Er moet dus een gedegen en verantwoorde Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie worden gemaakt waar we woningen moeten bouwen.  Hier moeten duurzaamheid/levensloopbestendig/sociale woningbouw en koopwoningen in evenwicht worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend kan dat prima in een halve schil om Emmeloord heen, aansluitend aan Waterland, Emmelhage, maar ook vanaf Emmeloord-West tot aan de Urkerweg/vaart en deels in de dorpen. In ieder geval vraagt  het om beleid anders ontstaat er fragmentarische wildgroei. De Noordoostpolder heeft nog ruim 40.000 ha. beschikbaar land. Daarvan 500 ha. 1,2%, te bestemmen voor woningen in de toekomst?  Dat vraagt een verantwoord beleid voorafgaand aan een verantwoorde visie! 

De kernpunten onderstaand verwoord

 • ONS blijft zich Inzetten op Tiny Houses om woningen bereikbaar te maken 
 • Er moet vraaggericht worden gebouwd en waar mogelijk energieneutraal. 
 • Bouwen op vrijkomende boerenerven versoepelen zonder de karakteristiek van het erf aan te tasten.
 • Het DNA van de Noordoostpolder, de Delftse school staat centraal bij ontwikkelingsplannen. 
 • Indien bebouwing in de bestaande kernen wordt toegevoegd, staat de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur centraal. Dit houdt onder andere in dat zo min mogelijk kwalitatief groen in de  dorpen of wijken wordt aangetast;
 • De identiteit en leefbaarheid van de kernen moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Het betreft oude dorpskernen die niet mogen worden aangetast. Het bevorderen van wooncarrière, de leefbaarheid en nieuwe aanwas van inwoners blijven echter ook een aandachtspunt.
 • Voor nieuwe planontwikkeling voor gezichtsbepalende locaties wordt een uitgebreide procedure van besluitvorming voorgestaan. Dit betekent dat voor dergelijke locaties ontwerpen van meerdere architecten moeten worden ontwikkeld waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hierdoor zal de kwaliteit van de toegevoegde bebouwing toenemen.
 • De inspraakmogelijkheden voor de bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening blijft voor ONS van belang. Communicatie en participatie in een vroeg stadium is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.
 • Als door stedelijke ontwikkeling het bestaande groen wordt aangetast moet deze worden gecompenseerd. 
 • ONS wil het duurzaam bouwen in de Noordoostpolder bevorderen
 • Bij nieuwe bouwprojecten wordt ingezet op het toepassen van duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en methoden conform de wettelijke regelgeving.
 • De bereikbare huurvoorraad in Noordoostpolder moet in stand worden gehouden, en waar mogelijk uitgebreid. Hierdoor krijgen jongeren meer kans om zich in één van de kernen te huisvesten.
 • Om herstructurering en/of verbeteringen aan eigen woningbezit door eigenaren, corporatie en bewoners mogelijk te maken, zullen ook innovatieve ideeën (bijvoorbeeld het creëren van een fonds uit de opbrengsten van verkoop erfpachtgronden, startersleningen) onderzocht moeten worden met een bundeling van (financiële) krachten met partners.
 • ONS streeft naar balans van de woningvoorraad. Aandacht dient hierbij te zijn voor de doelgroepen, zoals vastgesteld in de Woonvisie.
 • In samenwerking met Mercatus, gemeente (sociale dienst) en politie wordt het beleidverder verscherpt ter bestrijding en voorkoming van illegale bewoning (inwoning, postadressen, huisjesmelkers etc.). ONS pleit hierbij onder andere voor het koppelen van gegevensbestanden. Dit is voor ONS zeer aanvaardbaar, omdat hiermee de overlastgevers worden aangepakt;
 • ONS zal zich sterk blijven maken voor de wens van ouderen om in de "eigen" wijk of kernwoonachtig te kunnen blijven. Bij voorkeur door aanpassingen aan het eigen huis mogelijk te maken (opplussen), door bij nieuwbouw het concept van de "levensloopbestendige" woning toe te passen. Hierbij speelt vanzelfsprekend de toegankelijkheid van de woonomgeving een belangrijke rol.