Herstel van de Zorg

Sacha Werkman
Sacha Werkman

ONS is voorstander van een gebiedsaanpak voor de dienstverlening in zorg en welzijn, zodat de sociale veerkracht in de dorpen, kernen en wijken wordt versterkt. ONS heeft vertrouwen in de professionals die in de leefomgeving direct met de inwoners werken. Een goed voorbeeld hiervan is de kijk op de zorg in wijken en buurten: de wijkverpleegkundigen vormen mede de zichtbare schakel tussen zorg, ondersteuning en andere vormen van dienstverlening. Daarnaast zijn zij de verbinding met de huisartsen en kunnen waar nodig de inschatting maken dat het "Invliegen" van meerdere professionals nodig is. ONS blijft streven naar 2de Lijns zorg. Met Moeder en Kindzorg kan er een start gemaakt worden om een 1ste basisspecialisme weer operationeel te krijgen.

ONS wil de best mogelijke zorg voor de mensen die dat nodig hebben. De randvoorwaarde daarbij is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven. Op basis hiervan zetten we in op levensloopbestendige woningen, waaraan de nodige aanpassingen kunnen worden gemaakt en hoogwaardige E-Health oplossingen.

Mensen die niet in staat zijn om thuis te blijven wonen (door geestelijke- of fysieke beperkingen moeten terecht kunnen in een goed functionerende instelling die op hun komst berekend is, zonder veel moeite of wachttijd. Er zijn nou eenmaal grenzen aan wat kan of verantwoord is.

De zorg die wel aan huis wordt geleverd wordt goed georganiseerd. Hieronder verstaan wij een goed functionerend en goed bereikbaar wijkteam waarin de thuiszorg en wijkverpleging goed samen spelen om een optimaal zorgresultaat te krijgen tegen aanvaardbare (standaard) kosten. We hebben gezien (rapport Doen!) dat er een aantal zaken verbeterd moeten worden. Zo zijn bereikbaarheid, automatisering en teamafbakening belangrijke aandachtspunten.

Samen met de GGD Flevoland zien we de zorgvraag veranderen. Meer mensen vereenzamen en gaan gebukt onder een mindere gezondheid. Een deel van de oplossing is gelegen in dagbesteding. Zorgen dat mensen uit hun isolement komen en faciliteiten krijgen die aansluiten bij hun behoeftes. ONS wil dat er meer speciale aandacht zal zijn voor eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid een groot landelijk probleem is, dat ook in Noordoostpolder speelt. ONS ondersteunt initiatieven om dit probleem op te lossen en zal dit op de politieke agenda plaatsen. Er moet beleid komen gericht op het probleem van vereenzaming van medeburgers. Iedereen moet zich gewaardeerd voelen als belangrijk onderdeel van de samenleving. ONS wil daarom stevig inzetten op dagbesteding. Het geografische verschil tussen dorpen (met weinig vraag) en Emmeloord moet ruimhartig worden opgepakt (gemeente zet vervoer in) zodat er geen verschil is op basis van waar je woont.

Belangrijk is ook om in te zetten op handhaving. Een goede, periodieke controle over het nakomen van afspraken met dienstverleners is noodzakelijk. De gemeente dient veel vaker de boer op te gaan om te bezien of de verleende zorg nog adequaat is en of deze naar wens wordt verleend. Het is echt niet afdoende om dit eens in de paar jaar uit te besteden aan een derde partij. Dit dient heel anders aangepakt te worden.