Behandeling Voorjaarsnota 2020 en Perspectiefnota 2020

04-08-2020

Onderstaand de bijdrage van de ONS fractie n.a.v. de behandeling Voorjaarsnota en de Perspectiefnota.op maandag 29 juni jl.
Voorzitter, namens de ONS fractie willen we het college en de ambtelijke dienst danken voor het vele werk wat geleverd is in deze periode van onzekerheden door de Coronacrisis. Onzekerheden die alle onderdelen van de begroting raken. Ook onze gemeente zal er, evenals onze inwoners, niet aan ontkomen dat de financiële impact groot zal zijn.

We hebben een paar kanttekeningen bij de jaarstukken. Ik neem u even mee naar programma 6 "Krachtig Noordoostpolder". De Koepelreserve is een reserve voor het programma Krachtig Noordoostpolder. Daaruit is de laatste jaren geld onttrokken t.b.v. voor de dekking van andere programma's. Dit vertroebelt het beeld en schaadt de inzichtelijkheid van de daadwerkelijk benodigde gelden voor het programma zelf. Het scheiden van de financiën en het zuiver houden van de begroting is van belang voor onze controlerende taak. Wij zullen de motie die de SP-fractie hierover dan ook seconderen.

Wel hebben we enkele vraagtekens bij de Jaarstukken. Kunt u de ONS fractie uitleggen waarom we bijna 25% meer uitgeven aan de dienstverlening 18-. Wat vindt u daar zelf van? Hoe gaat u dat beheersen? (Blz 102 van 10.8 naar 12.6) Welke politieke waarde moeten wij hechten aan uw bestuurlijke voorspelling als er 25% "minder begroot" wordt

Voorzitter,

Bij maatwerk 18+ maken we een stijging door van 1,3M euro door abonnementstarief en tarieven leveranciers. Kan het college politiek/ bestuurlijk onderbouwen waarom zij financiële grip in het sociaal domein realistisch vinden met deze wijze van handelen. Mijn fractie vraagt dit omdat het onduidelijk voor de Raad wordt hoeveel je moet bezuinigen als je met dit getallen moet gaan rekenen. Wat vindt het college van de stijging van het WMO gebruik bij inkomens boven de 100K euro als dit ten koste kan gaan van andere zaken. Welke keuze maakt u hierin. We komen bij de perspectiefnota met een motie om meer duiding te geven aan het begrip: "financiële Grip op het Sociaal Domein.

Voorzitter, tenslotte:

De voorjaarsrapportage kent verouderde prestatie indicatoren en dienen geen doel. In 2015 en 2016 zijn hierover moties ingediend. Meerdere partijen hebben in het verleden het college hierop gewezen. Ook vorig jaar diende ONS hierover een motie in, welke is ingetrokken na een toezegging van het college (2019-07-14d). Waarom levert u geen actuele cijfers aan. Waarom stelt u dat u hier volgend jaar mee komt. Het is duidelijk dat de raad er niet tevreden over is en was. Het maakt voor de ONS fractie het controleren op doelmatigheid erg lastig. Wij dienen de motie van de SP dan ook graag mee in.

Raadsvergadering 29 Juni Voorjaarsrapportage & Perspectiefnota.

Voorzitter, mijn fractie wil graag met u onze visie op hoofdlijnen delen op de programma-onderdelen 1 t/m 6 v/d Voorjaarsrapportage en de Perspectiefnota. De perspectiefnota kent niet echt een duidelijke koers in deze crisis, dat is jammer! Veel vage risicomijdende termen, en hier en daar klinkt het zelfs een beetje angstig (WEG). We komen met de SP, D66 en de PVDA met een motie Toekomstvisie die we bij de behandeling zullen toelichten.

Prog. 1) Fysieke Leefomgeving

Voorzitter, de ONS-fractie maakt zich ernstig zorgen dat u niet in staat bent te handhaven op voortijdig maaien van natuurlijke bermen. Dit tegen de belofte én wet in. Wij hebben samen met het CDA vorig jaar een motie biodiversiteit ingevoerd. Ik hoor graag hoe de uitvoering van deze motie zich verhoudt met het in mei/juni kilometers bermen maaien rond het Kuinderbos. U heeft de ONS fractie in Juni ambtelijk onjuist hieroverf geïnformeerd. Ook willen wij van uw weten hoe de enorme bomenkap in de Polder zich verhoudt tot deze motie. Is er een plan? Wij komen wederom met een motie Biodiversiteit samen met PvdA SP en D66.

Voorzitter, we kijken uit naar het nieuwe GVVP, we maken ons ernstig zorgen over enkele buitenwegen, bijv. het Ankerpad, dat niet meer veilig lijkt voor de schaalvergroting van de agrarische sector en het aantal verkeersbewegingen. Daar hadden we naar middelen moeten zoeken om dit in één keer goed te doen. Wij zijn dan ook tegen de voorgestelde onderhoudsbezuinigingen van € 188.000 per jaar voor van onze buiten- wegen. We komen met een motie om deze bezuiniging ongedaan te maken. Ook de € 100.000 bezuiniging op het openbaar groen is voorbarig. U moet immers met de BOR nog met voorstellen komen, hoe u dat gaat doen. Om hier vooraf al mee akkoord te gaan lijkt ons de omgekeerde wereld.

Prog. 2) Sociale Leefomgeving

Voorzitter, wij doen een dringend beroep op het college om niet te tornen aan de ontwikkeling van Werelderfgoedcentrum Schokland. Het kan in een breder verband een van de belangrijkste toeristische pijlers worden. Termen als: "het zal een uitdaging zijn" baart ons zorgen en wij willen dat deze ambitie onverkort overeind blijft. (Het zou geen uitdaging moeten zijn omdat we het hebben afgesproken).

Prog 3) Economische ontwikkeling.

De ONS fractie heeft het vertrouwen dat hier de Economische klap door de Corona crisis minder heftig zal zijn dan in het westen. Wij willen het college meegeven om er bij de toerisme en recreatiesector erop aan te dringen om vooral nu, ivm negatieve reisadviezen, de promotie te richten op Nederland. Mogelijk zal het opheffen van de koopzondagen in de Noordoostpolder bijdragen tot een extra impuls voor bezoek. Al is het maar om tegemoet te komen aan CDA' er Mona Keijzer... "Koop Lokaal".

Voorzitter, ten aanzien van de centrumplanontwikkeling zien wij graag dat het Oorlogsmonument weer een waardig plek krijgt. In het centrum van Emmeloord. We zijn blij dat meerdere partijen onze motie mede willen in om dit te realiseren.

Prog 4) Dienstverlenen en besturen.

Voorzitter, de € 5000 kostende verhuizing van de griffie is nochtans overbodig. Onze fractie wil eerst de terugkoppeling hebben van de CdK en de implementatie van het rapport Passend Organiseren gerealiseerd zien. Nut en noodzaak zijn nimmer in het geding geweest en daarom bevreemd het ons. Het is geen verzoek geweest van onze fractie. We komen daarom met een motie.

Prog 5) Financiën.

Voorzitter, de ONS fractie vindt dat de OZB verhoging pas kan worden doorgevoerd als helder is welke rekening wij gepresenteerd krijgen als gevolg van de COVID-19. En moeten we deze wel doorbelasten naar de burger? De opbrengsten van (gft-, papier- en pmd-)afval dalen alleen maar, met als gevolg dat wij (of de inwoner) meer bij moet betalen. Ook 2019 liet weer een forse stijging van de kosten zien. Met het nieuwe systeem wordt er met hogere opbrengsten gerekend terwijl de trend sinds jaar en dag is dat deze opbrengsten dalen. Hoe gaat het college dit verantwoorden.

Prog. 6) Krachtig Noordoostpolder.

Voorzitter,wat is er aan de hand in onze polder. We hebben grote zorgen over de toename in de jeugdzorg. Enerzijds is er een daling te verwachten van het aantal jongeren in de polder tot 2030, anderzijds stijgt het gebruik op jeugdzorg in algemene zin. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen? Want de uitgaven stijgen zeer fors terwijl het aantal jongeren niet vergelijkbaar stijgt. Is het college bereidt om het monitoren van gebruik en kosten en de effectiviteit van de ingezette hulp naar de raad te doen toekomen zodat wij onze controlerende rol effectief kunnen uitvoeren. "Financiële grip op de jeugdzorg" in plaats van "financiële grip op het sociaal doms ein" past beter.

We komen daarom met een motie spraken (recent) over de werkcorporatie. Hier vindt een enorme uitbreiding van het bestand plaats. Kan het college garanderen dat we in de jaarstukken 2020 niet op een onaangename verrassing uitkomen?

Fractie ONS Noordoostpolder