Bijdrage Sigrid Bosman inzake VVGB CWI-Kantoor

18-01-2022

Mevrouw Sigrid Bosman sprak namens mede namens de bewoners van de Koningin Julianastraat in bij commissievergadering woonomgeving d.d. 18 januari 2022 betreffende agendapunt 8: VVGB CWI locatie.

Op uitmuntende wijze beschrijft zij hoe pijnlijk en slecht de participatie met de bewoners is verlopen bij de geplande hoogbouw van het CWI.

Datum: 18 januari 2022

Beste commissieleden en andere aanwezigen, 

Graag stel ik me even kort aan u voor. Mijn naam is Sigrid Bosman en samen met mijn 3 kinderen woon ik aan de Koningin Julianastraat 7. Mede namens de bewoners die in de zienswijzen zijn genoemd, wil ik graag mijn zegje doen over de situatie met betrekking tot de VVGB voor het pand op de CWI locatie. We kunnen blijven steggelen over het wel/niet correct verlopen van procedures. En we kunnen stukken over en weer blijven sturen waar zaken weerlegd worden, nieuwe vragen ontstaan en/of geconstateerd wordt dat procedures niet correct gevolgd zijn. Dat is mijns inziens echter niet de kern waar het hier om gaat. Het gaat erom dat het belang van een individu in deze casus centraal staat waardoor de vraag ontstaat in hoeverre het algemeen belang ook wordt gediend. Het gaat om de vraag in hoeverre er zuiver en integer gehandeld is. Afspraken met initiatiefnemer die niet duidelijk en soms tegenstrijdig lijken te zijn. 

Het gaat om toezeggingen die zijn gedaan en niet nagekomen lijken te worden.. Ook aan u als raad. Wanneer wordt bijvoorbeeld het stadspark aangelegd? Tot op heden zie ik alleen maar meer steen verschijnen. En het gaat om de vraag in hoeverre de gemeenteraad in het proces tijdig, juist en volledig is geïnformeerd. Er zijn namens bijna 30 omwonende families serieuze en grondige zienswijzen ingediend die het met een zakelijke reactienota op die zienswijzen moeten doen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Waar is 'het gesprek' tussen initiatiefnemer en omwonenden/direct betrokkenen zoals verzocht door de wethouder? Tot op heden is er nog geen fatsoenlijk gesprek gevoerd en dat is wat mij betreft verbazingwekkend en zeer teleurstellend. 

Ik heb het idee gekregen dat je als omwonende geen enkel recht van spreken hebt. Lang leve de participatie. Er is een kerngroep geweest die zich bezig heeft gehouden met de voorbereidingen op de Omgevingswet. De leidende principes die hieruit voort zijn gekomen zijn: belangenafweging, dynamisch, maatwerk en vertrouwen. 'Deze principes willen we gebruiken bij het begeleiden van de aanvragen die binnenkomen voor nieuwe initiatieven in onze gemeente en geven richting aan ons gedrag en handelen', zo staat weergegeven op de website van de gemeente. 'Dit alles in het kader van een samenleving die zich niet meer laat voorschrijven wat goed of slecht voor hun eigen leefomgeving is'. Kom niet aan met het Open Plan Proces want als dat de norm is voor het niveau van participatie die de gemeente beoogt dan hebben we een groot probleem. Voor zulke grote projecten als de bouw van een enorm pand op de CWI locatie kun je je niet serieus meer beroepen op een Open Plan Proces. 

De kern van een Open Plan Proces wordt gevormd door de openheid en zorgvuldigheid waarmee de verschillende belangen worden gekoppeld. Dit project heeft een dusdanige impact op de woonomgeving waar omwonenden expliciet bij betrokken moeten zijn. Zeker als je de hoogte en de bestemming tussentijds wijzigt zonder enige vorm van overleg kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de omwonenden totaal genegeerd worden en er van een open en zorgvuldige belangenkoppeling zeer zeker geen sprake is. En als je je dan wel beroept op het Open Plan Proces dan vraag ik mij af of de enorme parkeerbehoefte/druk als gevolg van alle bouwactiviteiten in het centrum daarin ook open en zorgvuldig besproken en behandeld is. Ik denk het niet want volgens mij komen we er nu zo langzamerhand achter dat er toch wel een behoorlijk parkeerprobleem in het centrum zal ontstaan. En wat gebeurt er? Er wordt in de periode van de Coronapandemie een parkeeronderzoek gedaan om zogenaamd aan te tonen dat de huidige parkeerplaatsen aan de Koningin Julianastraat straat meer dan voldoende zijn. 

Maar bestaat het Koningin Julianapark dan straks alleen uit steen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een straat met prachtige rijksmonumentale panden die een klein stukje historie van Emmeloord markeren? En wat we volgens mij moeten koesteren. Het kan toch niet zo zijn dat de rijksmonumentale status straks letterlijk overschaduwd wordt door een 17 meter hoog appartementencomplex? Een appartementencomplex waar volgens mij qua uitstraling geen enkele link is gelegd met de Delftse school, de bouwstijl die in de Koningin Julianastraat straat zo expliciet is toegepast en die juist zo karakteristiek is en behouden moet blijven. En waar is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in het proces betrokken geweest? Jullie als commissieleden kunnen er nog voor zorgen dat 'het' gesprek gevoerd gaat worden. Partijen samen aan tafel om de perspectieven van alle belanghebbenden toe te lichten. Met hoor en wederhoor, op basis van wederzijds respect waar ieders belangen zorgvuldig gewogen worden en er rekening wordt gehouden met elkaar. Ik geloof er oprecht in dat er gezamenlijk een voor alle partijen passende oplossing gevonden zou moeten kunnen worden. 

Als jullie instemmen met de VVGB gaat dit gesprek nog steeds niet gevoerd worden. Het algemeen belang moet worden gediend en niet het individuele belang. De tot op heden gevolgde procedures staan volgens mij ver af van de wijze waarop een gemeenteraad zou moeten willen werken met betrekking tot het nemen van regie. En dat is volgens mij wat u als commissie en raad nu zou moeten doen: regie nemen op dit proces. Neem de talloze afgegeven signalen serieus, stel u als commissie en raad zelfstandig en onafhankelijk op en kom op voor de belangen van de bijna 30 betrokken omwonenden. Ik verzoek u nogmaals met klem niet in te stemmen met de VVGB op grond van wat ik u zojuist heb aangegeven. Mocht u vragen hebben dan stel ik het op prijs die per mail te ontvangen via 

sigrid.bosman@hotmail.com. 

Ik dank u allen hartelijk voor deze spreektijd en wens u succes met de beraadslaging. 

Met vriendelijke groet,
Sigrid Bosman
Koningin Julianastraat 7