Effecten Coronacrisis vragen uitstel Cultuuragenda.

16-09-2020

BIJDRAGE ONS NOORDOOSTPOLDER CULTUURAGENDA

Emmeloord,  15 September 2020 | 

Voorzitter, 
Zoals u ongetwijfeld weet heeft ONS Cultuur- en met name cultuurbehoud hoog in het vaandel. Maar de impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de cultuursector. Erger nog, die impact raakt ook onze culturele organisaties en/of zzp'er. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen, geen bezoek aan culturele instellingen door klassen, geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening en geen verbindingen tussen cultuur en andere sectoren, zoals zorg en welzijn

In de commissievergadering heeft mijn collega dhr. Mulder helder aangegeven wat echter onze problemen zijn bij het voorliggende raadsvoorstel. Wat vraagt het college? Ik citeer: "De cultuuragenda gemeente Noordoostpolder" vast te stellen.

Maar is dat wel zo, wat stellen we eigenlijk vast? Want wie in het voorstel de inleiding goed leest, leest wat anders nl. "De Cultuuragenda is het nieuwe beleid van de Noordoostpolder vanaf 2020". We stellen dus géén agenda vast, maar een nieuw 'Cultuurbeleid' verpakt in de terminologie van een soort 'road-map', 'de Agenda'. En dat schept verwarring. De in het voorliggende raadsvoorstel genoemde 'agenda' behelst het nemen van zes besluiten waarmee tevens toekomstig beleid wordt vastgesteld. Ik noem de drie belangrijkste: voortgang huisvesting Cultuurbedrijf, realisatie Werelderfgoed en Samenwerking Bibliotheek.

Voorzitter, voor ONS is dit pakket een probleem. Waarom? Omdat ONS vindt dat wij door de coronacrisis geen zicht hebben op de financiële schade die het cultuurbedrijf gaat leiden. Wethouder Haagsma zegt in de commissie als antwoord op collega Mulder: "Ik vrees dat de financiële duidelijkheid er in december ook nog niet is en dat we geen duidelijkheid hebben op de gevolgen van Corona." Om eveneens te stellen, ik citeer wederom voorzitter: " Ja, we hebben een beeld bij het cultuurbedrijf, ze hebben voldoende vlees op de botten tot december.'

Voorzitter, de onduidelijkheid van de gevolgen van corona moet alleszins de beeldvorming van het cultuurbedrijf beïnvloeden waardoor de wethouder zichzelf tegenspreekt.

Vreemd voorzitter, helemaal als we 2 dagen later in 'De Noordoostpolder' mogen lezen dat de directeur van het Theater met de gemeente gaat praten om 'de problemen' op te lossen. Laat zich raden welke dat zijn...! Navraag bij de ambtelijke dienst zegt mij dat er honderdduizenden euro's extra naar het cultuurbedrijf gaan. De eerste transitie van 147.000 euro heeft reeds plaatsgevonden.

Gemakshalve heeft het college de financiële stukken voor deze beleidsvaststelling voor de Raad er niet bijgedaan. De cijfers 2019, en halfjaarcijfers 2020 van het cultuurbedrijf ontbreken en toch moeten we de agenda, lees dus eigenlijk beleid, vandaag wel vaststellen. Ja, 'moeten!' want wat zegt wethouder Haagsma?

Die stelt, ik citeer letterlijk: '...En dat zou betekenen, dat als we deze agenda niet vaststellen, dat we op de afdeling en als portefeuillehouder niet de ruimte hebben om aanvragen voor culturele subsidies, die op dit moment lopen, om die dan niet te beschikken, want het bestaande beleid wat we nodig hebben voor die beschikkingen niet door u als raad is vastgesteld.'

Snapt u het nog?

Voorzitter, aan welk besluit refereert de wethouder eigenlijk? Graag hoor ik van u waar staat dat wij niet kunnen beschikken!

Voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat het college subsidiebeschikkingen gaat afgeven - los van welke hoogte - als er géén inzicht is op de financiële schade en de verantwoording dus niet heeft plaatsgevonden?

Voorzitter, ten slotte,

ONS vindt dat de raad een nieuw financieel subsidiekader moet stellen voor het Cultuurbedrijf. Dat kan na de mening van de fractie pas ná de Corona crisis. Niet nu. Wij geven geen carte-blanche af!

De afgelopen 5 jaar hebben wij 16 miljoen subsidie aan het cultuurbedrijf gegeven. 16 miljoen voorzitter! Dat is bijna 200 euro per jaar per huishouden! Daarvoor wordt er bijv. per kind 800 euro subsidie voor muziekles gegeven. Dat zijn enorme bedragen.

Voozitter, ten slotte,

De ONS fractie zal goedkeuring kunnen geven aan deze agenda op het onderdeel Werelderfgoed. Dat proces kan voortgang vinden, maar inzake het cultuurbedrijf vinden we dat het College eerst de financiële verantwoording moet overleggen aan de raad en de ontwikkelplannen Cultuurbedrijf voorlopig even op 'hold' moeten worden gezet.

Daar moet na de coronacrisis eerst een reflectie op komen alvorens we nu beleidsbesluiten nemen die in een agenda worden geperst.

Graag een reactie op de vragen door het college.

Tot zover voorzitter.

Berthoo Lammers
Fractievoorzitter ONS


Onderstaand de gesproken bijdrage en het amendement dat ONS heeft ingetrokken omdat het College de toezegging deed pas in het voorjaar met de plannen over nieuw-/verbouw, theater en bibliotheek te komen.Reactie van het college en debat over de agenda Cultuuragenda

A M E N D E M E N T

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr.

Onderwerp: Vaststelling Cultuurbeleid

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d., 14 september 2020

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

  1. de impact van het coronavirus enorme gevolgen heeft voor onze cultuursector;
  2. er nog geen zicht is op volwaardige cultuureducatie op scholen, bezoek aan culturele instellingen door klassen en ontmoetingen rond cultuurbeoefeningen niet mogelijk zijn;
  3. de financiële consequenties voor het cultuurbedrijf onvoldoende inzichtelijk zijn en een mogelijke herijking ná de crisis noodzakelijk is,

van mening dat

  1. de vaststelling van de cultuuragenda een vaststelling van het beleid inhoudt;
  2. daarmee ook de road-map voor een nieuw cultuurbedrijf mee wordt geëffectueerd (samenvoeging van Theater en Bibliotheek);

Constaterende dat

  1. Er door de raad nog geen discussie is geweest en/of besluit is genomen over de wenselijkheid over nut en noodzaak

besluit het voorstel aan te passen, met dien verstande dat

De Cultuuragenda gemeente Noordoostpolder vast te stellen

Te wijzigen in:

De Cultuuragenda gemeente Noordoostpolder vast te stellen, daarbij de ontwikkeling van een nieuw Cultuurbedrijf (Samenvoeging Flevomeer bibliotheek, Theater) uit te stellen tot na de coronacrisis.