Er zal scherp moeten worden begroot!

08-07-2023

Emmeloord, 8 juli 2023

De komende Raadsvergadering, a.s. maandag 10 juli in het Gemeentehuis van Emmeloord, staat de Jaarrekening (hoe heeft de gemeente financieel gefunctioneerd), de Perspectiefnota (wat willen we graag bereiken komend jaar) centraal. Na een "terugblik" kijken we naar de begroting van de 2024-2025. Wat willen we bereiken en wat mag het kosten? Op een begroting van 180 miljoen hebben we nu -1.4 miljoen tekort. Voornamelijk veroorzaakt doordat de Rijksbijdragen wegvallen. Geen ernstige zaak, maar vraagt wel om scherp te begroten. Plannen moeten mogelijk op "hold" of kunnen niet doorgaan. Daarover zal de Raad beslissingen moeten nemen. 

De bijdrage van ONS zal gaan om onze prachtige landschap niet alleen Windmolen vrij te houden, maar ook om te investeren in Werelderfgoed Schokland. UNESCO vraagt dat van ons en wij willen graag via een nieuw Werelderfgoedcentrum Nationale aandacht genereren. Dat betekent dat het College van Noordoostpolder meer de regie moet pakken. 

Ook willen we graag dat er in nieuw te ontwikkelen Wijken meer aandacht is voor landschapskunst in de openbare ruimte. Sinds 2012 is dat afgeschaft, hetgeen de ONS fractie destijds betreurde. Nu komen we samen met D66 met moties om dit te herstellen. Ook ziet ONS meer kansen voor Toerisme & Recreatie aan de Oostgrens van de Polder. Wij doen daarom een oproep aan het College om de contacten met de regiogemeenten te versterken en waar nodig meer de regie te pakken om hieraan invulling te geven. Op alle moties is constructief overleg geweest met de D66 fractie om hierin samen op te trekken. Maandag zullen de verschillende moties worden ingediend. 

Ook zullen we de moties van de Pvda beoordelen die gaan over het bestrijden van de (stille) Armoede in de Noordoostpolder. Alles staat onder druk, de Zorg, het Woningaanbod etc. 

Op sportgebied wil ONS dat AVNOP zich op nationaal gebied kan blijven inzetten en profileren. Dat betekent dat de atletiekbaan hiertoe voorbereid is.  Totale kosten om aan de regels van de KNAU te voldoen bedragen ruim vier ton.  ONS zal samen met de CU/SGP en de PU hierover een motie indienen. We moeten alles op alles zetten om de financiële ruimte hiervoor te zoeken. Mogelijk bieden de Algemene Reserve of het het Reserve beleidsplan sport hiertoe de mogelijkheid. Maandag weten we meer. 

Namens de fractie van ONS Noordoostpolder 
Berthoo Lammers