Gemeenteraad stemt in met bouwplannen locatie CWI. ONS tegen!

14-06-2021

Emmeloord • Maandag 7 juni 2021 | 

Een flinke meerderheid van de gemeenteraad van Noordoostpolder heeft maandagavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met de bouwplannen voor een appartementencomplex en kantoor. Dit tot ergernis van de fractie van ONS. Zonder enig draagvlak van de omgeving drukt Sinke zijn plannen door!

Het bestemmingsplan gaf alleen ruimte voor kantorenbouw. Sinke wilde appartementenbouw.  Deze moeten bij de rotonde van de Koningin Julianastraat komen. De kwestie of de ruimtes er wel of niet mogen komen, speelt al zo'n dertien jaar in Emmeloord. Er is veel kritiek van omwonenden op het proces.

De rechter zette vorig jaar een streep door de bouwvergunning van het appartementencomplex van makelaar Sinke. De reden was dat de gemeente een verkeerde procedure had gevolgd. Maar het college van Noordoostpolder besloot eerder dit jaar toch de plannen door te zetten. Daarvoor was wel een 'verklaring van geen bedenkingen' (VVGB) nodig van de raad. Die verklaring is er nu.

Niet genoeg samenspel tussen partijen
Tijdens de raadsvergadering kwamen er negentien stemmen voor en zes tegen het afgeven van een VVGB. Linda Verduin van de VVD stemde niet mee omdat ze zelf in de omgeving woont. De PvdA, ONS en SP stemden tegen. Rien van der Velde (PvdA): "Het is vooral de worsteling met de manier waarop het is gegaan. Is er de afgelopen dertien jaar genoeg samenspel geweest tussen alle partijen? Nee, het is niet goed gegaan."

In de raadsvergadering van eind mei benoemde advocaat Agnes Daan namens omwonenden de bezwaren tegen de plannen. "Er is veel weerstand tegen omdat omwonenden buitenspel zijn gezet", betoogde zij. "Er is nooit overleg met hen geweest." Volgens Daan hebben bewoners het gevoel dat de raad het plan er door wil drukken. Wethouder Wiemer Haagsma sprak dit tegen.

Nieuwe kans voor inspraak
Ook tijdens de raadsvergadering van maandag zei Haagsma dat er in het hele proces mogelijkheden voor omwonenden zijn geweest om te reageren. "Er zijn vijf inspraakmomenten geweest dus ik denk dat we recht doen aan de beleidskaders." Hij pleitte tijdens de raadsvergadering voor het accepteren van de VVGB: "Als u akkoord gaat met deze VVGB dan gaan we het proces in. Dan kunnen de partijen elkaar opnieuw ontmoeten." Hij doelde daarmee op het ontwerpbesluit dat na het aannemen van de VVGB zes weken ter inzage ligt. Daar kunnen dan weer zienswijzen op worden ingediend.

Eén van de redenen om de VVGB aan te nemen was dat het proces al zo lang duurt. Bouke Wielenga (VVD): "We hebben te maken met een plan dat de raad al meerdere keren is gepasseerd sinds 2008. We kunnen wel inspreekmomenten blijven organiseren maar het houdt een keer op." Wim van Wegen (D66) voegde toe: "Met de houding van een aantal fracties hier ben ik bang dat er straks niemand meer iets wil ontwikkelen hier."

ONS Noordoostpolder diende nog een motie in om de partijen opnieuw met elkaar om de tafel te laten gaan, omdat nog niet goed duidelijk is wat de dertig omwonenden precies willen. Deze motie (zie onderstaand) werd na stemming door een meerderheid verworpen.


(C) bron Omroep Flevoland

M O T I E 2021-

Deze motie heeft betrekking op raadsvoorstel 21.0001892

Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar (Vggb) locatie CWI

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 7 juni 2021,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

· het college onvoldoende heeft voldaan aan de in de Ruimtelijke Onderbouwing in hoofdstuk 1.4 onder punt 4 en 5 genoemde voorwaarden; (Zie bijlage RO)

van mening dat

  • omwonenden, belanghebbenden en inwoners in het kader van Passend Organiseren en Samenspel recht op hebben op een volwaardig inspraaktraject waarin alle facetten van (voorgestelde en mogelijke alternatieve) planontwikkeling worden belicht;
  • hiermee recht wordt gedaan aan de gestelde beleidskaders;
  • het de taak is van het college om dit traject in te richten.

verzoekt het college

  • de aanvrager te benaderen om een traject van 'Samenspel Onder De Toren' in te richten dat partijen gelegenheid geeft inzicht en begrip te krijgen van diverse standpunten, belangen en ontwikkelmogelijkheden t.a.v. de voormalige CWI locatie.
  • aansluitend de resultaten hiervan en de mogelijke evt. financiële consequenties voor te leggen en te bespreken met de Raad i.v.m. met het afgeven van een (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

en gaat over tot de orde van de dag.