Motie van ONS / CDA aangenomen inzake continuering 80 km snelheid op Espelerweg

03-10-2023

Bert Jan Aling diende namens ONS samen met CDA en PU een motie in om behoudt van de 80 km snelheid.
Deze motie werd aangenomen en draagt het College op om met de Provincie in gesprek te gaan om de verlaging van de 80 km snelheid naar 60 op de Espelerweg tegen te gaan.

Het doel van deze motie is om de maximumsnelheid op de Espelerweg te behouden op 80 kilometer per uur.Recentelijk hebben we de Mobiliteitsvisie aangenomen. Een van de belangrijkste pijlers van deze visie is het verminderen van 'sluipverkeer' op de erftoegangswegen, met als voornaamste doel het verhogen van de veiligheid op deze wegen.Echter, wij hebben vernomen dat de Provincie overweegt om de snelheid op de Espelerweg te verlagen naar 60 kilometer per uur. Wij zijn van mening dat het handhaven van de huidige snelheidslimiet van 80 kilometer per uur van cruciaal belang is om de doelstellingen van de Mobiliteitsvisie te kunnen realiseren. Een verlaging van de snelheid op de Espelerweg zou kunnen leiden tot een toename van verkeer via kortere erftoegangswegen, wat in strijd is met onze visie om deze wegen veiliger te maken. 

Bovendien zijn wij niet overtuigd dat bestuurders op de Espelerweg vanzelf langzamer zullen rijden door enkel het verkeersbord van 80 km/uur te vervangen door een bord van 60 km/uur. Wij pleiten daarom voor structurele snelheidscontroles, omdat deze effectiever zullen zijn in het handhaven van de maximumsnelheid. 

Op dit moment heeft deze motie met de steun van het CDA Noordoostpolder, de Politieke Unie Noordoostpolder en ONS Noordoostpolder al een meerderheid in de gemeenteraad. Vanavond zullen we zien of ook ChristenUnie-SGP NOP, VVD Noordoostpolder, PvdA-NOP, GroenLinks Noordoostpolder en D66 Noordoostpolder zich achter onze motie scharen, zodat we een krachtig signaal kunnen afgeven richting de provincie.

MOTIE

Onderwerp: Verlagen van de Maximale snelheid op de Espelerweg naar 60 km/uur

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 2-10-2023

gehoord de commissievergadering dd 18 september 2023

overwegende dat

  • De Espelerweg voor 2024 bij de Provincie in opdracht genomen is voor groot onderhoud;
  • De Provincie voornemens is om de maximale snelheid van de Espelerweg te verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur;
  • Met het vaststellen van de Mobiliteitsvisie 2050, is besloten om de toegestane snelheid op erftoegangswegen in de Noordoostpolder te verlagen naar 60 km/uur;

· In de Mobiliteitsvisie is tevens vermeldt; Niet bestemmingsverkeer wordt zoveel mogelijk via het hoofdwegennet afgewikkeld. In de Noordoostpolder vormen de bestaande provinciale wegen een goede basis van een wegennet.";

Constaterende dat

  • De Espelerweg een Provinciale weg is, die bedoeld is voor snelle afwikkeling van het regionale verkeer vanuit het Westen van de Noordoostpolder;
  • Een onafhankelijk onderzoek door het Dorpsbelang onder de inwoners van Espel aangegeven heeft dat er unaniem geen draagvlak is om de snelheid op Espelerweg te verlagen naar 60 km/uur;
  • Mensen niet langzamer gaan rijden als je alleen het bordje 80 door 60 gaat vervangen.

van mening dat

  • Als de snelheid op de Espelerweg verlaagd wordt naar 60 km/uur, het verkeer vanuit het Westen van de Noordoospolder, via alternatieve kortere erftoegangswegen zal leiden, waardoor de doelstelling van de Mobiliteitsvisie om erftoegangswegen veiliger te maken om doorgaand verkeer via provinciale wegen te leiden zal vervallen;
  • Met structurele Snelheidscontrole er meer effect zal worden bereikt op verlaging van de rijsnelheid, dan enkel de inrichting van de Espelerweg te veranderen naar 60 km;
  • De kans op 'ergernis, frustratie en afleiding bij bestuurders' wordt alleen maar groter, wat zal leiden tot onverantwoorde inhaalmanoeuvres of afleiding.

Draagt het college

· In gesprek te gaan met de gedeputeerde van de Provincie, om de maximale snelheid van 80 km/uur op Espelerweg te handhaven;

· Er structureel meer gecontroleerd dient te worden op het handhaven van de 80 km op de Espelerweg. De aangenomen motie door de gemeenteraad van Noordoostpolder te sturen naar alle fracties in de provinciale staten.