ONS: Bijdrage Voorjaarsrapportage en Perspectiefnota

07-07-2021

BIJDRAGE ONS NOORDOOSTPOLDER 5 JUNI 2021

RAADSVERGADERING PERSPECTIEFNOTA 2022 - 2025;

Geachte Voorzitter, leden van de Raad, College.

Allereerst wil ik de ambtelijke dienst en het college danken voor de stukken. We kijken vandaag terug naar het afgelopen jaar. In algemene zin, in financiële zin en in politieke zin. Het is alweer de laatste Jaarrekening voor de verkiezingen.

Voorzitter een woord tot u en de griffie.

Voorzitter, het afgelopen jaar hebben veel columnisten en essayisten over het tanende politieke vertrouwen in de politiek geschreven. Corrupte gedeputeerden in Limburg en mondkapjesverkopers, de toeslagenenquête, het sensibiliseren van Kamerleden, gesubsidieerde "Nieuw leiderschaps" filmpje en een liegende premier heeft ook zijn weerslag op het vertrouwen in onze lokale politiek. En dat is buitengewoon ernstig. Het huis van Thorbecke vraagt om renovatie om het beschadigde vertrouwen en enthousiasme in de politiek te herstellen. (Woord tot de griffie) Mooi dat er politieke avonden worden georganiseerd die mogelijk enthousiaste politieke nieuwkomers voortbrengen.

Voorzitter, dan de bijdrage van mijn fractie.

Fysieke Leefomgeving (1)

Na een aantal moties zien we gelukkig dat biodiversiteit steeds meer aandacht krijgt en dat onze gemeente hier serieus werk van maakt. Inmiddels is er een keuzennotitie vastgesteld en we kijken uit naar het beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) en hoeveel middelen u denkt nodig te zijn om de ambities te realiseren. Wij zijn van mening dat de huidige financiële vertaling niet toereikend zal zijn. (Graag uw reactie)

Als ONS fractie maken we ons nog steeds zorgen over de veiligheid van onze buitenwegen door de schaalvergroting van de agrarische sector, het aantal verkeersbewegingen zijn sommige buitenwegen niet meer van deze moderne tijd. Sommige buitenwegen worden wel vernieuwd, maar niet naar deze tijd. We zijn blij dat we de richtinggevend kader met uitgangspunten hebben kunnen vaststellen en kijken uit naar het mobiliteitsplan en het uitvoeringsplan. Laten we in de tussentijd niet stil zitten en daar waar we wegen vernieuwen, deze direct goed aan pakken. Hierbij dienen we niet bij de perspectiefnota een motie in maar gezamenlijk met VVD en CDA bij punt 20 van deze agenda.

In het kader van de veiligheid, zien we dat er het afgelopen jaar heel wat drugspanden zijn opgedoekt. ONS heeft veiligheid voor haar inwoners hoog in het vaandel en het lijkt dat u er grip op krijgt. Lijkt het dat de handhaving voorheen niet op orde was? Gelukkig lijkt het nu de goede kant uit te gaan. Wij verwachten dat uw beleid continueert, zodat criminelen de polder links laten liggen. (graag uw reactie)

Sociale Leefbaarheid (2)

Als gemeente zijn we flink aan het investeren in onze 'oude' gebouwen, zo hebben wij onlangs akkoord gegeven voor een gigantische investering in de VO-Campus maar ook het zwembad moet nog worden aangepakt. Wij maken ons zorgen over de alsmaar stijgende bouwkosten en waar dit gaat eindigen. Wij zijn van mening dat we onze plannen in een toekomstige cultuurhuisvesting voorlopig moeten temperen. Eerst kijken hoe de grote projecten afgerond worden, voordat we aan nog een grote klus met de benodigde risico's gaan oppakken. (Graag de mening van het College)

Ten aanzien van ons cultureel erfgoed moeten we de steeds meer vrijkomende historisch particuliere archieven ontsluiten en beschikbaar stellen voor de gemeenschap. Dat is een verantwoording die actief moet worden beleefd. Deelt het college deze mening en welke toezegging kan het college hierin doen. (Graag uw visie).

Economische ontwikkeling (3)

Economisch gezien ziet de ONS fractie na de coronacrisis grote zorgen. De (financiële) ondersteuning vanuit het Rijk was welkom, maar onze fractie houdt haar hart vast, waar het gaat om de dag na 1 oktober.

Vanaf die dag moeten, zoals het nu lijkt, de ondernemers hun eigen broek ophouden. Door het land wordt een groot aantal faillissementen verwacht. En hoewel wij vooral bedrijven in de agrarische sector hebben, is het niet ondenkbaar dat deze ook in de Noordoostpolder zullen plaats vinden. Wat verwacht het college en hoe bereid u zich hierop voor? (Graag uw visie).

Dienstverlening en Besturen (4)

Lokaal zien wij dat het vertrouwen in de genomen beslissingen door het college niet altijd worden begrepen. De ongewenste Silo-bouw bij Bant, het "hotel Bant" wat eigenlijk Polenresidentie is, de recentelijke ongewenste uitbouw van een schurencomplex bij Creil, evenals de ongewenste appartementenbouw op de CWI locatie. De burger moet helaas naar de rechter. Bij het CWI heeft u de door de bezwarencommissie zwaarwegende, van belang zijnde adviezen genegeerd! "Wij college, weten het beter, lijkt het Credo." De Rechter heeft u teruggefloten. De ONS fractie vindt dit onverantwoord handelen. In de laatste presidiumvergadering onder interim BM Jan Westmaas, heb ik namens de ONS fractie gevraagd om het aantal juridische procedures met burgers zoveel mogelijk te beperken. We kunnen niet pretenderen dat "Samenspel" het "alom helende" adagium is maar daar contrair aan handelen.

Voorzitter, het is voor onze fractie zaak dat u, als onze nieuwe voorzitter van de Raad en College, een einde maakt aan juridische haarkloverijen waar de burger het slachtoffer van is door de juridische kwaliteit te verhogen. De Raad moet in positie worden gebracht en het college dient daaraan dienend en uitvoerend te zijn en zich juridisch goed gekweten te zijn van haar taak. Graag hoor ik van u, als voorzitter van de Raad, uw visie hierover.

Financien (5)

Voorzitter, de begroting is structureel en sluitend. Toch moeten we 2 miljoen bezuinigen in het Sociaal domein. Daarin is de post jeugdzorg steeds een onzekere factor. De financiële coronaeffecten op o.a., het Cultureel erfgoed en Bibliotheek, vallen mee maar op onze eigen overhead, recreatie en toerisme, sportaccommodaties zijn deze fors. De 1.5 miljoen compensatie van het Rijk moet nuttig worden aangewend. (wat gaat het college prioriteren?)

Krachtig Noordoostpolder (6)

Voorzitter, ten slotte. de ONS vraagt zich ernstig af of de zorg, m.n. de jeugdzorg betaalbaar blijft. Weliswaar komt het RIJK met extra gelden, maar desondanks zijn de uitgaven op Jeugdzorg onverminderd hoog. Meer geld is niet altijd een grond voor de oplossing van het probleem. Gekwalificeerd personeel is hier het issue. De afgelopen jaren stegen we 2 miljoen per jaar. Waar houdt het op. samen met CU/SGP en GrL dienen we een motie over monitoring Jeugdzorg in.

Ook ten aanzien van onze eigen inwoners willen we preventief borstkankeronderzoek in standhouden. Wij dien de motie van de CU/SGP graag mede in.

Voorzitter, ten aanzien van de integratie van Nieuwe Nederlanders hebben we zorgen over de Persoonlijke Integratieplan. De kennis van de Nederlandse Taal, in samenspraak met culturele integratie is noodzakelijk om zo snel mogelijk te participeren in onze maatschappij. Nog steeds is dat vrijblijvend en ernstig onvoldoende (Verwijzing: DUO). Waarom kiest u voor een taalloket zonder sanctie module? (Graag uw reactie)

T.a.v. Wereld Erfgoed Schokland willen we actiever meegenomen worden in de voortgang.

Graag zien wij de reactie van het college tegemoet.

Dank voor uw aandacht

Namens de fractie ONS
Berthoo Lammers
Bert Jan Aling
Sacha Werkman