ONS stemt voor behoudt Poldertoren

03-10-2023
Poldertoren
Poldertoren

Onderstaand de bijdrage van de ONS fractie tijdens het raadsdebat over de toekomst van de Poldertoren

TROTS OP DE POLDERTOREN 

Voorzitter, vanavond zal de raad stemmen over de voortgang van het project om de Poldertoren geschikt te maken voor permanent gebruik.

De groei van onze Polder en de dringende vraag van het Rijk om meer woningen te bouwen in de Noordoostpolder zullen resulteren in een toenemende druk op ons stadscentrum. Als bestuurders moeten we daarom meer te bieden hebben aan onze inwoners, ondernemers en toeristen.

In het coalitieakkoord wordt benadrukt dat "het verhaal" verteld moet worden: het verhaal over de geschiedenis van de Polder, het pionierswerk dat door velen is verricht en hoe de Polder is geworden tot wat het nu is.

De Poldertoren, die prominent in ons gebied staat, fungeert als een herkenbaar baken van onze gemeenschap, en deze visie bestaat al sinds 2007 toen het deel uitmaakte van de centrumplannen. Het CDA heeft in 2017 samen met ONS een motie ingediend om de toren een maatschappelijke functie te geven, nadat in 2013 investeringen van 5,5 miljoen euro verloren gingen door lekkages, andere bouwproblemen en vertragingen. Helaas, sinds 2014 is de toren een Rijksmonument, wat andere regels met zich meebrengt.

We zijn verheugd dat de provincie en het Rijk willen investeren in de Poldertoren, waardoor deze klaar kan worden gemaakt voor een zinvolle toekomstige invulling. We begrijpen het amendement van de CU/SGP om voorafgaand aan beslissingen meer grip te krijgen, maar we hebben nog enkele bedenkingen, waarover we later zullen spreken.

We betreuren echter dat het CDA, na jarenlange investeringen, nu afstand wil nemen en het aan de vrije markt wil overlaten, met alle risico's van dien. Dit zou ons de grip op de toren kosten, en niemand kan met zekerheid zeggen of:

1. De Poldertoren überhaupt op afstand geplaatst kan of zal worden.

2. We afstand moeten doen van een Rijksmonument waarin het Rijk zelfs wil medeinvesteren.

3. We de controle verliezen over de bezetting van de toren als deze aan derden wordt overgedragen.

4. We toekomstige risico's niet kunnen inschatten, vooral met betrekking tot partijen die de Poldertoren betreden, leegstand en mogelijke faillissementen van kopers.

Het CDA heeft de afgelopen decennia sterk bepleit dat investeren de enige juiste optie is, en nu lijkt het alsof ze de verantwoordelijkheid doorschuiven. Dit roept vragen op over het behoorlijk bestuur en het behoud van onze waardevolle culturele architectonische erfgoed in de Polder. Wij zullen geen enkel voorstel steunen waarbij de Poldertoren op afstand wordt gezet, aangezien er al interesse is getoond door verschillende partijen.

We zouden trots moeten zijn dat we een van de grootste watertorens kunnen behouden als een functioneel herkenningspunt. Met de voltooiing van de centrumplannen zou dit de kers op de taart moeten zijn. Het vereist moed om deze laatste stap te zetten, niet alleen van het College, maar ook van de Raad. Langlopende huurcontracten met geïnteresseerde partijen zullen de Poldertoren nieuw leven inblazen, een garantie die we niet hebben als we deze op afstand plaatsen.

Daarom adviseert ONS het college om het project voor de Poldertoren af te ronden, weloverwogen keuzes te maken voor de bedrijfsinvulling en een verantwoorde beslissing te nemen, waarbij het verhaal van onze Poldertoren zoals in het coalitieakkoord beschreven kan worden verteld. We verzoeken het college om terug te komen naar de Raad voordat de bestemming definitief wordt bepaald.

We wensen het college veel succes en hopen op een spoedige afronding van het Poldertoren-project, dat een van de laatste stappen is binnen het Centrumplan.

ONS stemt dus voor VARIANT 4 voor de poldertoren uit het raadsvoorstel van het College.

Voorwaarden en initiatieven voor variant 4 als behoud van de Poldertoren in eigen beheer: 

Variant 4: "Monumentale instandhouding + incidenteel gebruik + verhuur" 

 • Buitenschil bouwkundig aanpakken met vervanging én uitbreiding van ramen;
 • Subsidie Provincie Flevoland gebruiken;
 • Installaties worden aangepast naar huidige maatstaven voor lang dagverblijf;
 • Beiaardier kan gebruikmaken van de lift;
 • Er kan incidenteel gebruik gemaakt worden van de Poldertoren: incidenteel gebruik betekent
 • gebruik door publiek, omroep alsmede verenigingen etc. van ruimtes en platform, ook is de
 • aanwezige trouwlocatie weer toegankelijk;
 • Er kan (kantoor)verhuur plaatsvinden;
 • Een aanvullend budget is nodig van € 1.125.790;
 • De toekomstig meerjaren onderhoudsbegroting daalt licht;
 • De schatting voor huuropbrengst is voor nu € 50.000 per jaar;
 • Voor de provinciale subsidie is uitstel aangevraagd en verkregen.
Ook komt het CHC (Het cultuur Historisch Centrum) mogelijk in de Poldertoren als  uitvoering van het item in het coalitieakkoord "Het verhaal moet verteld worden"

De aangenomen motie van CU en SGP  over het CHC

M O T I E 2023-10-13 Deze motie heeft betrekking op voorstel nr. 23.0000631 

Onderwerp: onderzoek vestiging cultuurhistorisch centrum in Poldertoren De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023 

overwegende dat 

1. er als gemeenteraad een besluit dient te worden genomen over de keuzes met betrekking tot de Poldertoren in Emmeloord, met inbegrip van investeringen en de beoogde functies; 

2. er aanzienlijke financiële bijdragen klaarliggen van zowel het Rijk als de provincie Flevoland; 

3. er in 2019 een (unaniem aangenomen) motie is ingediend door de fractie van ChristenUnieSGP, die tot doel had een verzamelpunt voor archieven met betrekking tot de geschiedenis van Noordoostpolder te creëren en om het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van Noordoostpolder een groter platform te bieden, van mening dat 

1. het investeren in de Poldertoren ten goede moet komen van een palet aan functies voor onze gemeente en haar inwoners; 

2. er in Noordoostpolder kennis, kunde en belangstelling aanwezig is om de unieke geschiedenis van ons gebied te documenteren, te onderzoeken en te presenteren; 

3. de Poldertoren met zijn markante verschijning en status als rijksmonument een toepasselijke locatie zou zijn om het verhaal van de Noordoostpolder aan een breed publiek te vertellen; 

verzoekt het college 

1. samen met daarvoor in aanmerking komende partners op zoek te gaan naar de mogelijkheden om invulling te geven aan het vestigen van een cultuurhistorisch centrum in de Poldertoren 

2. haar bevindingen uiterlijk voor het zomerreces van 2024 terug te koppelen aan de gemeenteraad, inclusief de kosten, de benodigde gemeentelijke middelen en een onderbouwing van de meerwaarde van een cultuurhistorisch centrum in de Poldertoren