ONS stemt voor bouw /Campus, maar is tegen samenvoeging met VSO scholen.

14-12-2023

Toelichting van ONS Noordoostpolder op de VO Campus - positie Voortgezet Speciaal Onderwijs tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 december 2023

Op 11 december 2023 is er een raadsbesluit genomen over de realisatie van de VO Campus. De ONS fractie heeft ingestemd met het raadsvoorstel die bestond uit twee gevraagde besluiten:

  1. VSO niet integreren in de VO Campus;
  2. Voor VSO Het Castelijn College een concreet plan neer te leggen.

De ONS fractie heeft tegen de motie VO Campus - Inclusief onderwijs op de campus van het CDA en D66 gestemd.

Wij zijn van mening dat het de hoogste tijd is dat er knopen door gehakt worden ten aanzien van de bouw van de VO Campus. Ondanks dat de kosten substantieel hoger uitvallen dan in eerste instantie aangegeven, vinden we dat de bouw van de VO Campus doorgang moet vinden. Daarnaast is het van belang dat ook de VSO-scholen gerenoveerd worden om aan de huidige eisen te voldoen. Hiervoor moet een concreet plan neergelegd worden. In de pre business case van de renovatie van Het Castelijn College is een pagina opgenomen van hoe de nieuwbouw/renovatie eruit komt te zien. De ONS fractie heeft opgemerkt dat door de renovatie in dit plan er mogelijk grond beschikbaar komt dat grenst aan het trapveldje tussen de Rietstraat en de Hoefbladstraat. 

ONS heeft het college gevraagd of zij het ermee eens is dat hier een mogelijkheid ontstaat om het trapveldje, waarvoor een petitie is ingediend met ruim 1000 handtekeningen, te kunnen behouden door de vrijgekomen ruimte hiervoor te benutten. 

Daarnaast hebben we het college gevraagd of zij bereid is dit te onderzoeken en de gesprekken hierover met Mercatus aan te gaan om hiermee mogelijk (deels) aan de wensen van de bewoners tegemoet te kunnen komen.

Het standpunt van ONS met betrekking tot de genoemde motie van het CDA is dat het belang van leerlingen voorop moet staan bij inclusief onderwijs. En ONS heeft er sterke vraagtekens bij of het samenvoegen van VSO en VO in één gebouw de juiste oplossing is om naar inclusiever onderwijs te kunnen gaan. Het is vooral zaak dat er binnen de gemeente Noordoostpolder met schoolbesturen van zowel Primair Onderwijs als Voortgezet Onderwijs en alle partijen die betrokken zijn bij jeugd en jongeren een gezamenlijke, integrale visie op inclusief onderwijs wordt ontwikkeld. Als er een duidelijke, gezamenlijke visie is, kan er wat ONS verder handen en voeten worden gegeven aan de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. We willen geen inclusief onderwijs omdat er in een VN-verdrag Handicap staat dat gemeentes in 2035 inclusief onderwijs moeten aanbieden. Of omdat het ministerie een gezamenlijke route naar inclusief onderwijs heeft uitgezet. Het belang van het kind moet voorop staan.


SAMENVOEGING SVO SCHOOL MET CAMPUS

Met de overwegingen 3, 4 en 5 in de motie zijn we het niet eens. Wij hebben onze vraagtekens of inclusief onderwijs het beste is voor de ontwikkeling van het kind en bijdraagt aan onderwijs dichtbij. In verschillende onderzoeken en publicaties komt namelijk naar voren dat inclusief onderwijs ook risico's met zich meebrengt. "Leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen zijn soms beter af in het Speciaal Onderwijs" (Kind en Adolescent in de praktijk: Inclusief onderwijs is niet altijd een goed idee). Resultaten uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder 5200 docenten laten zien dat "passend onderwijs (voorloper van inclusief onderwijs) de leerlingen schaadt: de zorgvraag is complexer geworden, leerlingen kunnen onnodig beschadigd raken als het in een 'gewone' klas echt niet meer gaat

De drempel voor het doorverwijzen naar het speciaal onderwijs is veel te hoog geworden volgens 82% van de ondervraagde docenten. Per klas zijn er gemiddeld 3,5 leerlingen die een extra ondersteuningsvraag hebben die de docenten niet kunnen bieden. Ruim 70% van de docenten geeft aan niet de expertise te hebben om onderwijs te verzorgen aan leerlingen met een verstandelijke beperking en/of ernstige leer/gedragsproblemen. Teveel leerlingen hebben geen baat bij passend onderwijs, aldus de uitslagen van de enquête onder 5200 docenten. Ook blijkt uit een onderzoek gehouden door onder andere het Kohnstam instituut dat inclusief onderwijs op z'n minst gezegd wel erg ambitieus is. Eerst moeten de visie, plannen, condities, faciliteiten, de deskundigheid en alles wat er verder nodig is ontwikkeld worden en er staan. Pas dan zou een succesvolle ontwikkeling van inclusief onderwijs gerealiseerd kunnen worden. Tenslotte moet er nog veel onder zocht worden. Er is nauwelijks valide onderzoek beschikbaar waarin vergelijkbare groepen leerlingen in het regulier en speciaal onderwijs gedurende enige tijd gevolgd zijn waar feitelijk uit blijkt dat inclusief onderwijs het beste is voor het kind.

Nogmaals: het belang van het kind moet voorop staan binnen het onderwijs en niet de statements uit een VN-verdrag of een route die afgekondigd is door het ministerie. Wij willen dat er feitelijk en wetenschappelijk aangetoond wordt dat inclusief onderwijs echt het beste is voor het kind. Daarnaast is het van belang dat er een gezamenlijke, integrale visie komt op inclusief onderwijs in de gemeente Noordoostpolder die gedragen wordt door alle schoolbesturen en organisatie die betrokken zijn bij jeugd en jongeren. Pas dan kunnen we kijken hoe inclusief onderwijs eventueel in de gemeente gerealiseerd kan worden. En wellicht kan er op de VO-campus gekeken worden naar inclusiemogelijkheden tussen het christelijk en openbaar onderwijs. Daar ligt voorlopig een schone taak voor de besturen en directies van Vario en het Emelwerda College

(bron: Sigrid Bosman, plv woordvoerder ONS Dossier onderwijs Campus)