ONS Noordoostpolder: Taaleis goed instrument, gebruik deze!

05-07-2019

"Als er een wet is, waarom passen we die dan niet toe?"

PARTICIPATIEWET

De ONS fractie maakt zich ernstig zorgen over de taalbeheersing van nieuwkomers in de Noordoostpolder. Voor een uitkering in het kader van de Participatiewet (vroeger heette dat een bijstandsuitkering) moet men aantonen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. 

Hiertoe zijn door het Rijk drie methodes gedefinieerd: men moet 8 jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd, het inburgeringsexamen hebben behaald of een ander document overleggen waaruit blijkt dat men de Nederlandse taal beheerst. Inburgeraars krijgen 3 jaar de tijd om aan de inburgeringsplicht te voldoen.

INBURGERING

In 2016 waren er 75 (asielgerechtigde) inburgeraars, in 2017 waren dit er 26 en in 2018 verwelkomden we 42 inburgeraars in de Noordoostpolder.Inmiddels zijn er uit de groep van 2016 (die nu dus ingeburgerd zou moeten zijn) slechts 17 personen door de inburgering heen gekomen. Voor een groep van 58 mensen is dit echter nog niet het geval (dat is dus ongeveer 77%). Van de groepen uit 2017 en 2018 is tot op heden nog niemand ingeburgerd.De cijfers zijn afkomstig van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voortgangscijfers inburgering Noordoostpolder)

ANDERE NIEUWKOMERS

Naast de mensen die hier moeten inburgeren, meestal niet westerse nieuwkomers, kent de polder ook een groot aantal buitenlanders die niet hoeven in te burgeren. Voorbeelden zijn mensen met een EU paspoort en mensen uit een land waarmee een verdrag is (Turkije is het bekendste voorbeeld). Hiervoor geldt geen inburgeringsverplichting. Helaas geldt voor een aantal mensen uit deze groep eveneens dat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn.

MOTIE 

ONS zal tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2018 op 8 juli a.s. een motie indienen en het college verzoeken dit wettelijke instrument in gebruik te nemen om de taaleis af te dwingen en de sanctionering in de participatie-verordening op te nemen. Van vermindering van de uitkering, in het geval van onwil of lage prioriteitstelling door de uitkeringsgerechtigde, is tot op heden in de Noordoostpolder geen sprake! Het is niet voor niets dat staatssecretaris Van Ark de taaleis in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. ONS wil dat het College van Burgemeester en Wethouders dit tot beleid maakt. Zowel de uitkeringsgerechtigde als de maatschappij hebben er uiteindelijk voordeel van als iedereen Nederlands spreekt.

Martin Mulder ONS Noordoostpolder