Enquête Biodiversiteit in onze gemeente. Welk niveau wilt u?

23-09-2020

INLEIDING

Behoud en herstel van de biodiversiteit is een onderwerp dat leeft. In de raadsvergadering van juni nam de raad drie moties aan over biodiversiteit. En de wethouder zei toe dat de raad in september een keuzenota zou krijgen. 

Die keuzenota kunt u onderaan deze pagina downloaden

Na uw gesprek over deze keuzenota volgt de actualisatie van het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR). Daarin verwerkt het college de optie die uw voorkeur heeft. Het aangepaste BOR krijgt u deze winter aangeboden voor vaststelling.

Keuzemogelijkheden

U kiest hoeveel inspanning de gemeente Noordoostpolder gaat leveren voor behoud en versterking van de biodiversiteit. Daarvoor zijn drie opties uitgewerkt:


1.  Het huidige beleid voor de openbare ruimte voortzetten;
2. Een paar extra maatregelen treffen voor biodiversiteit;   
3. Flink aan de slag voor meer biodiversiteit.


In de bijgevoegde 'Keuzenota Biodiversiteit' (bijlage 1) leest u meer hierover. Daarin zijn de drie opties beschreven. Niet alleen de maatregelen per optie, maar ook het ecologische effect ervan. Ook leest u meer over het begrip 'biodiversiteit' en hoe wij daar als gemeente een bijdrage aan kunnen leveren.
Vanzelfsprekend zijn ook andere varianten mogelijk. Aan het einde van de keuzenota treft u een soort 'menukaart' aan. Die kunt u gebruiken als hulpmiddel om aanvullingen of wijzigingen voor te stellen. Deze keuzenota gaat over het groen in de kernen. Het groen langs de buitenwegen is er niet in meegenomen. Daarover ontvangt u later dit najaar de Visie buitenwegen.