Aanvraag individuele zorgvoorziening niet behandeld door capaciteitsgebrek gemeente Noordoostpolder.

28-08-2020

Raadslid Martin Mulder van ONS | Commissie Samenleving stelt onderstaande schriftelijke vragen aan college van BenW inzake weigering hulp door gemeente aan cliënt.

Geacht college,

Naar aanleiding van de ervaringen van een inwoner heeft de fractie van ONS de volgende vragen aan het college:

INLEIDING

Een (spoed) aanvraag voor een individuele voorziening werd door het VIA punt geweigerd vanwege capaciteitsgebrek door Corona. De cliënt werd weggestuurd met de melding dat een aanvraag op het ogenblik 8 weken kost.

ONS Constateert dat de verordening andere informatie geeft.

(2.1.5) : Vijfde lid

Het college start het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 van de wet. Zie daarvoor verder artikel 2.3 van de verordening. Een uitzondering geldt voor spoedeisende situaties (zie begripsbepaling art. 1.1, eerste lid, van de verordening). Het college zet in voorkomende gevallen direct een maatwerkvoorziening in, dit in afwachting van de uitkomsten van het vraagverhelderingsgesprek.

ONS heeft daarom de volgende onderstaande vragen:

  • Is dit bekend bij het College?
  • Is dit acceptabel voor het College?
  • Wat doet het College eraan om dit op korte termijn op te lossen?
  • Waarom kunnen zaken buiten de WMO om direct worden geregeld bij ZONL?
  • Hoe ziet de Raad dit soort zaken ooit terug in een rapportage zoals het cliëntervaringsonderzoek WMO. En waarom zien we dit soort zaken niet (en hosannaverhalen wel?)

Met vriendelijke groet,
Martin Mulder
ONS Noordoostpolder


Martin Mulder
Martin Mulder