ONS stelt vragen over de 'bestemming' De Golfslag.

30-04-2021


Geacht College,

De ONS Fractie heeft naar aanleiding van de beantwoording - i.c. De Golfslag - door het college van BenW bij het laatste vragenhalfuurtje van CIE april de volgende vragen.

Inleiding

In het vigerende bestemmingsplan waaronder de Golfslag valt staat als bestemming bij de Golfslag beschreven: 'maatschappelijk' zoals u bekend is. Met het besluit een Omgevingsvergunning te verlenen voor de Golfslag voegt het College bestemming 'wonen' toe aan het vigerende bestemmingsplan.

Dit leidt voor de ONS fractie tot volgende vragen:

Vraag

Het zal het college bekend zijn uit eerdere procedures dat voor het afwijken van een vigerend bestemmingsplan altijd een verklaring van geen bedenkingen nodig is? (Art 6.5 Bor) (Besluit omgevingsrecht). Bij de rechter bent u in een gelijksoortige bestemmingsplan wijziging bij het CWI recentelijk procedureel in ongelijk gesteld en moet u nu alsnog langs de Raad voor een vvgb.

· Is het college bekend dat u hiermee afwijkt van het vigerende Bestemmingsplan (Wro, Art 2.1 eerste lid onder c.)

Vraag

De wethouder antwoordde dat er geen "zienswijzen" waren ingediend en er goed overleg was geweest met de omwonenden en dat dát een grond was om niet langs de Raad te hoeven voor een vggb.

· Graag ontvangt de ONS fractie de wettelijke onderbouwing die aan deze gedane uitspraak ten grondslag ligt.

Vraag

· Is het college het met de ONS fractie eens dat het op deze wijze het recht van de raad ondergraaft inzake de Golfslag? Zo nee, waarom niet?

· Is het College bekend dat alleen de raad een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) kan afgeven? Zo ja, waarom passeert u de Raad?

· Waaruit blijkt dat de Raad op enig moment een categorie aangewezen heeft waarvoor geen vvgb (verklaring van geen bedenkingen) vereist is?

· Kan het college aangeven wat de juridische consequenties voor de gemeente kunnen zijn als er een omgevingsvergunning verstrekt wordt zonder de wettelijk vereiste vvgb?

Vraag:

Ondergetekende van de fractie van ONS vroeg aan de wethouder welke zekerheden er waren dat alsnog in de toekomst, bij eventuele leegstand, de mogelijkheid uitgesloten werd dat binnen het bestemmingsplan onderdeel "wonen" van de Golfslag eventuele arbeidersmigranten/statushouders zouden kunnen worden ondergebracht. Mede gezien de bestemming 'zorg'

(ondergetekende refereert hieraan mede naar aanleiding van een eerdere beantwoording in 2017 door voormalig wethouder Suelmann dat er geen arbeidsmigranten huisvesting zal plaatsvinden).

Het college, bij monde van wethouder Uitdewilligen, beantwoordde deze vraag dat er afspraken met de projectontwikkelaar hierover waren gemaakt indien de te bewonen onderdelen in de toekomst leeg zouden kunnen komen te staan.

· Is het college het met de ONS fractie eens dat door uw handelen de Raad het recht wordt ontnomen om voor besluitvorming vooraf inzage te hebben in de overeenkomsten met de ontwikkelaar. Bij een vvgb dienen namelijk alle stukken (overeenkomst ontwikkelaar, tekeningen enz. ter inzage aan de Raad te worden voorgelegd.

· Graag ontvangt de ONS een kopie van de afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar ter inzage.

Als toetsing voor de gestelde vragen van ONS heeft de fractie de BOR en de Wet ruimtelijke Ordening als raadplegend document gebruikt. Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

Berthoo lammers
Fractievoorzitter ONS