Natuur  & Biodiversiteit


Berthoo Lammers
Berthoo Lammers

In de Noordoostpolder zijn tuinen, parken, sloten en vijvers een belangrijke schakels in het netwerk van de natuur en hebben grote invloed op de kwaliteit van leven voor mens en dier. We onderscheiden daarbij een aantal waarden van natuur en biodiversiteit: ecologisch, recreatief en economisch. Wellerwaard, Schokland, Waterloopkundig laboratorium en Orchideenhoeve zijn mooie voorbeelden waar we trots op moeten zijn. De ecologische waarde van de natuur is enorm. Maar de natuur staat echter onder druk, en dit heeft serieuze gevolgen voor onze kwaliteit van leven. 

Er moet een betere balans komen tussen de economische ontwikkelingen en hieraan ecologische veranderingen die daardoor plaatsvinden in onze prachtige Polder.  Mede in het verleden, door het nemen van onverantwoordelijke beslissingen, verkeert de biodiversiteit ook in ons gebied in een crisis. In algemene zin nemen door ontbossing, landbouw, visserij en jacht nemen planten- en diersoorten in rap tempo af. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen. ONS heeft de afgelopen jaren diverse moties succesvol ingediend die een stevige verandering hebben ingezet in het bewaken op onze tere flora en fauna in de Noordoostpolder. Wij gaan op die lijn verder. Daarom zetten wij ook in op het maken van stadsnatuur. 
(https://www.noordoostpolder.nl/locaties-ecologische-bermen)

Terwijl in ons buitengebied en in de dorpen en Emmeloord de natuur steeds minder divers wordt als gevolg van intensieve landbouw en glastuinbouw, willen wij de wijken, dorpen en Emmeloord kansen bieden om biodiversiteit te bevorderen. Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit te behouden, is inclusief ontwerpen essentieel. Voor plant- en diersoorten, maar ook voor u als inwoner en onze leefomgeving.

Natuur heeft ook een economische waarde. Investeren in natuur en het versterken van biodiversiteit is ook uit economisch oogpunt een verstandige zet. Een duurzaam en ecologisch verantwoorde omgeving vertaalt zich ook in een hogere waarde voor het vastgoed en recreatie. ONS heeft de afgelopen jaren met diverse moties over Biodiversiteit al invulling gegeven aan haar visie. Nee, wij zijn geen groene partij, maar wij lopen absoluut niet weg voor de problemen en dragen ook daar verantwoording voor.

Investeren in natuur en biodiversiteit is een belangrijk onderdeel geworden van onze economie. Het zorgt voor een grotere toekomstwaarde van de leefomgeving en voorkomt maatschappelijke en economische schade. We kunnen het verschil maken door in elk onderdeel van het systeem te investeren in natuur en herstel van biodiversiteit. Verdichting biedt kansen om binnenstedelijk te vergroenen en te verduurzamen. Om versleten groene plekken op te waarderen en met elkaar te verbinden. Zo ontstaat een toekomstbestendige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Een aantrekkelijke, groene omgeving met ruimte om te verblijven, te spelen, te sporten, te ontmoeten en initiatieven te laten ontstaan. Onze visie is dat stedelijke ontwikkeling in Noordoostpolder op Wijk, Dorp en Stadsniveau hieraan zou moeten bijdragen.

STADSNATUUR

De opgave is urgent, want de afgelopen 25 jaar zijn we al 75% aan insectensoorten verloren. Dit bedreigt ook de vogelpopulatie. Er komen steeds meer landbouwgebieden en ook verstedelijking neemt wereldwijd toe. Dieren komen naar de stad voor voedsel, broed-, schuil- en eetplekken, veiligheid, warmte en diversiteit. In het stedelijk gebied is soms meer biodiversiteit dan daarbuiten. Het helpt de natuur om te ontwerpen op verbindingen: groene verbindingen, maar ook blauwe verbindingen (water), bruine verbindingen (ondergrond) en zwarte verbindingen (duisternis). Op schaal van de stad moet gestuurd worden op verbindingen, routes en koppelingen van groene initiatieven.

VERSTERKEN VAN DE FLORA EN FAUNA IN NOORDOOSTPOLDER

Er moet een sterkere balans tussen natuurwaarden en (economische) ontwikkeling worden gevonden.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet een balans gevonden worden tussen behoud en bescherming van bijzondere natuurwaarden enerzijds en het bieden van mogelijkheden voor (economische) ontwikkelingen anderzijds (lees: Lelylijn) ONS wil niet alleen inzetten op het vinden van de genoemde balans, maar juist ook op versterken van bijzondere flora en fauna in de Noordoostpolder. De dramatische teruggang van weidevolgels moet worden gestopt. ONS bepleit dat een zogenoemd Soortmanagementplan wordt toegepast. Hierin staat beschreven hoe vóóraf en actief leefgebieden worden aangelegd op alternatieve locaties.