Schriftelijke vragen ONS  inzake Covid-19 aan College.

20-08-2020

Geacht college,

De ONS fractie heeft een paar vragen rondom Corona tests en eventuele vervolgonderzoeken alsmede de voortgang van de voorbereiding op een nieuwe uitbraak in de gemeente Noordoostpolder.

Het college wil uw paar vragen als volgt beantwoorden:

Vraag 1

Zijn de medewerkers die namens de GGD de testen afnemen, medisch onderlegd en hebben zij allemaal een BIG registratie? Zijn er landelijke eisen aan deze mensen en wie is er verantwoordelijk voor deze mensen en hun werk? Hoe is dit geborgd?

Vragen 1/m 5 hebben betrekking op de kwaliteitsvoorschriften en bedrijfsvoering van de GGD als verantwoordelijke en zelfstandige organisatie. De reacties hieronder zijn daarom afkomstig van de GGD en niet van de gemeente.

Beantwoording vragen 1,2 en 3:

De minister van Volksgezondheid stuurt de bestrijding van het Coronavirus aan. Dit laat hij uitvoeren door de GGD-en. Ook de voorbereidingen voor mogelijke nieuwe grotere uitbraken van het virus worden landelijk aangestuurd. Medewerkers van de GGD die meewerken aan de bestrijding van het Coronavirus voldoen aan de geldende (medische) landelijke criteria. De GGD is hierin verantwoordelijk voor haar eigen personeel.

Door de GGD wordt in het kader van de bestrijding van het Coronavirus alleen getest op SARS-CoV-2.

Informatie over de bestrijding van het Coronavirus vind u op:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

De minister heeft in de laatste kamerbrief de ontwikkelingen over de bestrijding van het virus gedeeld met de kamer, deze vindt u hier terug:

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=90e55dd5-838a-4cb6-917b-d6ddbc2725c0&title=Update%20bron%20en%20contactonderzoek%20en%20quarantaine.docx

De minister geeft in deze kamerbrief ook aan hoe hij eventuele capaciteitsproblemen wil oplossen. De minister is verantwoordelijk voor het informeren van de tweede kamer over de bestrijding van het virus en de daarbij behorende ontwikkelingen.

Vraag 2

Worden de tests afgenomen op Corona virussen in het algemeen of gaan dezespecifiek over SARSCoV2?

Zie vraag 1.

Vraag 3

Hoeveel tests kunnen er nu dagelijks worden uitgevoerd en hoeveel is de maximale capaciteit als er een tweede golf komt? Er is momenteel 1 testlocatie in de Noordoostpolder. Is er een mogelijkheid, als er behoefte aan is, om meerdere locaties te openen? Zijn er trouwens voldoende Persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen, schorten, brillen en handdesinfectiemiddelen) op voorraad, ook als een tweede golf ons bereikt?

Zie vraag 1.

Vraag 4

Wordt bij een positieve test thuisquarantaine verplicht of geadviseerd? Hoe wordt dit gehandhaafd en geldt dit ook voor huisgenoten? 

Recent is door de minister aandacht aan besteed dat voor individuen verplichte thuisquarantaine aan de orde zou kunnen zijn. De procedure en omstandigheden zullen juridisch worden uitgewerkt en op dat moment worden vertaald naar de noodverordening. Waarna het rechtskracht heeft voor een lokale situatie. Als dat aan de orde is, dan is dat een verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Veiligheidsregio en de lokale burgemeester en verloopt dit volgens alle bevoegdheden in het kader van coronamaatregelen, namelijk conform het handelingsperspectief in de noodverordening en daarvoor zijn inderdaad BOA's  en politie actief.

Vraag 5

Hoe wordt de privacy geborgd van de besmette persoon bij contactonderzoek? Kan een besmette persoon contactonderzoek door de GGD weigeren op basis van de AVG? 

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dan ook dat dit bijzondere persoonsgegevens zijn. Mensen die vanwege hun beroep met medische gegevens werken, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij in principe geen gegevens van een patiënt aan anderen mogen verstrekken. Het RIVM/LCI ontvangt geanonimiseerde gegevens ten behoeve van de surveillance. Bron- en contactonderzoek (BCO) vraagt vrijwillige medewerking van de positief geteste persoon. Weigeren om mee te werken kan altijd.

Vraag 6

Is er inmiddels genoeg IC capaciteit in ziekenhuizen in de omgeving. Vorige keer bleek een schaarste aan bedden en apparatuur. Is dit ondervangen en bemoeit de gemeente zich hiermee? 

Zoals u bekend is, heeft een individuele gemeente geen enkele invloed op de landelijke IC verdelingen over ziekenhuizen of totale capaciteit. Wij weten dat daar landelijk door betrokken partijen zeer veel aandacht voor is en aan wordt gewerkt. Afhankelijk van de tweede golf zal blijken of er voldoende IC capaciteit voor handen is. Verdeling naar lokaliteit is geen item. Immers het inrichten van IC's met apparatuur en het hebben van voldoende personeel en ruimte zal meer aan de orde zijn. In directe zin ligt daar geen bemoeienis met de omliggende ziekenhuizen. Het gaat eerder over het totaal dan over spreiding.

Vraag 7

Heeft de burgemeester bevoegdheid om een straat, dorp/wijk of de hele gemeente in quarantaine te plaatsen? Indien dit zo is, onder welke omstandigheid kan hij dit dan doen? 

Die bevoegdheid heeft de burgemeester of de voorzitter van de Veiligheidsregio op dit moment niet. Recent is daar door de minister aandacht aan besteedt dat dit voor individuen eventueel wel aan de orde zou kunnen zijn. De procedure en omstandigheden zullen juridisch moeten worden uitgewerkt en op dat moment worden vertaald naar de noodverordening. Daarna heeft het pas rechtskracht voor een lokale situatie. Of dat gaat om hele straten of wijken ligt niet voor de hand. Zoals gezegd: het gaat hier om het individu.

Vraag 8 

Deze vraag gaat over de mondkapjesplicht. Wie gaat dat handhaven en wat zijn de bevoegdheden (van BOA en Politie) in deze?

Als dat aan de orde is, dan is dat een verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Veiligheidsregio en de lokale burgemeester. Dit verloopt volgens alle bevoegdheden in het  kader van coronamaatregelen, namelijk conform het handelingsperspectief in de noodverordening en daarvoor zijn inderdaad BOA's en politie actief.

Vraag 9

Is er een vangnet voor kwetsbare ouderen (al dan niet in thuisquarantaine) zodat deze medicijnen en boodschappen krijgen? 

De gemeente heeft Carrefour ingeschakeld om dat te regelen met vrijwilligers, of via hulporganisaties in wijken en dorpen. Zie website gemeente en Carrefour. Overigens blijkt dat veel mensen via deze netwerken of hun eigen netwerk dit goed kunnen regelen. Zo niet dan is er een vangnet.

Vraag 10

Hoe is de stand van zaken in verpleeghuizen, beschermd wonen locaties en dergelijke. Is daar voldoende opgeleid personeel aanwezig die kunnen omgaan met beschermingsmiddelen en zijn deze beschermingsmiddelen er in voldoende mate? 

Deze vraag betreft geen gemeentelijke verantwoordelijkheid maar een verantwoordelijkheid van zorginstellingen. De instellingen moeten werken met protocollen, de Inspectie van Volksgezondheid controleert. ZONL geldt als regionale vraagbaak.

Vraag 11

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in openbare gebouwen in de Noordoostpolder. Is hier voldoende adequate ventilatie en ziet de gemeente daarop toe?

De gebouwen voldoen aan de ventilatie eisen uit het Bouwbesluit. En er bestaan verschillende tussen de oudere gebouwen en de nieuwere. De ventilatievoorschriften zijn bekend gemaakt bij de gebruikers.

Vraag 12

Er is een Corona app. Maakt de GGD (of een andere instantie) hier gebruik van? 

Deze vraag is ook door de GGD beantwoord. De minister wil in september een app uitbrengen die meehelpt in bestrijden van het Coronavirus. Dit onder andere door bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken. Deze app zal onderdeel zijn van de landelijke bestrijding van het virus, waar ook de GGD een rol in heeft. Enkele GGD regio's hebben meegedaan aan een pilot. GGD Flevoland heeft niet meegedaan aan deze pilot, wel is GGD Flevoland betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van deze app.

Vraag 13

Wat doet de politie concreet om de anderhalve meter maatregel te handhaven? Treedt de politie op bij feesten en uitgaansgelegenheden en hoeveel boetes zijn hier inmiddels bij uitgedeeld? Wij zagen afgelopen week in Hillegom een hoog  besmettingsgetal in een uitgaansgelegenheid en willen graag dat dit in de NOP wordt voorkomen.

Samen met de BOA's wordt zo goed mogelijk toegezien op de 1,5 m maatregel bijvoorbeeld. Bij excessen / opvallende schendingen wordt aangesproken . Zo vinden er gesprekken en controles plaats van etablissementen en winkels maar bijvoorbeeld ook de orchideeënhoeve. Er zijn een aantal boetes uitgeschreven.

Vraag 14

Is er toezicht op publiek sanitair in restaurants, hotels, sportaccommodaties, campings, jachthavens en dergelijke. Wie is hiervoor verantwoordelijke en wat wordt er concreet gedaan?

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de inrichting van dergelijke ruimtes en gebruik. Daar wordt in controles op toegezien.

Vraag 15

In Dronten is het FNV inmiddels bezig met de controle van een locatie voor arbeidsmigranten. Wij lazen dat bij deze locatie de maatregelen niet serieus worden genomen. Wordt er in de Noordoostpolder ook gecontroleerd of hier de regels in acht worden genomen? 

Vanaf het eerste begin is er goed contact met de diverse instanties die arbeidsmigranten huisvesten. Zeer regelmatig vindt daar overleg mee plaats. Tot op heden verloopt alles zoals redelijkerwijs gevraagd mag worden.

Vraag 16

welke maatregelen kunt u extra nemen in vergelijk tot hetgeen het kabinet besluit. M.a.w. Welke bevoegdheden heeft u meer? 

De bevoegdheden zijn vastgelegd in de noodverordening. Er is weinig discretionaire ruimte voor een individuele burgemeester. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Martin Mulder

ONS Noordoostpolde

REACTIE VAN ONS OP DE BOVENSTAANDE BEANTWOORDING VAN HET COLLEGE

De aanpak van de Covid-19 pandemie was voor ONS de reden om een aantal vragen te stellen rondom de aanpak door de gemeente Noordoostpolder. 

Deze week ontving de fractie antwoorden die we graag publiek delen. Het belang is immers 'partij overstijgend'. De problemen en de ontwikkelde strategie worden weergegeven en we proberen zaken die ons opvallen te benoemen.

Het lijkt moeilijk om aantallen te geven. In de beantwoording lijkt de gemeente hier weg te blijven. Vaak doet het goed om de grootte en de verhoudingen (hoeveel van onze inwoners worden getest,  hebben hier last van, lopen hier gevaar bij en worden hierdoor ontregeld) op het netvlies te hebben.

Door hiervan weg te blijven is dit moeilijk in te schatten of de situatie de maatregelen rechtvaardigt. Wat (en hoeveel) doet de gemeente nou precies om welk doel te behalen blijft daarmee een onbeantwoorde vraag.

Hyperlink naar de antwoorden.

Opvallende zaken:

Vraag 3 (hoeveel tests). Dit is GGD gestuurd maar het antwoord op de vraag wordt niet gegeven.

Vraag 4 (thuisquarantaine) is een behoorlijk ingrijpend middel. De handhaving daarvan wordt inderdaad bij Politie en BOA's gelegd. Zie hier, de uitwerking van de noodwet van Hugo de Jonge. Dit gaat meteen problemen opleveren bij de beantwoording van vraag 5, zo lijkt het: hoeveel privacy heb je met BOA's voor de deur die je quarantaine controleren. Daarnaast lijkt het ons lastig om vrijwillig onderzoek te laten resulteren in verplichtingen uit de noodwet. Jaag je zo niet iedereen op voorhand weg? In dit kader is ook de beantwoording van vraag 7 van belang. Het kan nog niet en heeft geen voorkeur maar er wordt naar gekeken..

Vraag 9 (vangnet). De gemeente heeft Carrefour ingeschakeld om dat te regelen met vrijwilligers.

Nou is Carrefour wereldberoemd in Emmeloord. In de dorpen ligt dat behoorlijk anders (ver weg). Het zou wellicht raadzaam zijn om hierover in contact te zijn met bijvoorbeeld dorpsverenigingen.

Vraag 11 (luchtkwaliteit openbare gebouwen). Vooral nu de scholen weer starten is dit een bron van zorg. Voor scholen is een vrij uitgebreid protocol opgezet. Het zou raadzaam kunnen zijn om dit in te passen.

https://drive.google.com/file/d/1r3cba20j14zuEK-lzmSpkOayMmoBPGL9/view

Vraag 13 (handhaving). Er zijn een aantal boetes uitgeschreven. Dat is niet erg concreet. 1 is een aantal, 1000 ook. Terwijl de vraag expliciet was. Iets vergelijkbaars geldt voor vraag 14 (controle sanitair). Hoeveel controles en de concrete wijze waarop specifiek voor Covid-19 wordt gecontroleerd wordt uit de beantwoording niet duidelijk.

Vraag 15 (arbeidsmigranten). Vraag 15 (arbeidsmigranten). Opvallend is dat veel mensen uit Bulgarije en Roemenië komen. Deze landen hebben een oranje code maar we zien niet dat de 14 dagen quarantaine toegepast voor mensen uit deze landen. Ook de huisvesting en arbeidsomgeving blijven bronnen van zorg. We zagen eerder problemen bij bijvoorbeeld slachterijen. In de kassen, bij het vervoer en bij de werkzaamheden zouden regels goed moeten worden gehandhaafd. De zin dat er goed contact is met diverse instanties is fijn maar heeft geen invloed op het handhaven van regels door de overheid.

Tenslotte vraag 16. Verwezen wordt naar de noodverordening.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-207143.html

De uitvoering kan behoorlijk ver gaan. Het lijkt moeilijk inpasbaar als we kijken naar de benodigde handhaving en de beschikbaarheid hiervan. Het is aan de politiek om toe te zien of de juiste maatregelen in de juiste mate worden genomen. Daarom is specifieke beantwoording noodzakelijk.

Genomen maatregelen moeten 'smart' zijn (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Wij stellen het op prijs als hieraan op transparante wijze wordt voldaan.

Zoals ook door anderen aangegeven maakt ONS zich zorgen over het democratische gehalte van de noodverordening waarin burgemeesters en de veiligheidsregio zich sinds maart niet meer bij de gemeenteraad hoeven te verantwoorden voor hun activiteit.