25 puntenplan ONS Noordoostpolder

25 puntenplan ONS Noordoostpolder 

(Een selectie uit het ONS verkiezingsprogramma)

AlGEMEEN

ONS Noordoostpolder blijft staan voor onze gevestigde Westerse waarden. Onze identiteit, onze Joods-Christelijke-Humanistische cultuur. Er is een stevige herpositionering nodig door alle politieke partijen en een fundamentele herbezinning op de politiek-filosofische analyse van recente maatschappelijke ontwikkelingen. Dat geldt ook voor onze Noordoostpolder!

Politici moeten aan de slag om de samenleving te begrijpen, te duiden en te richten. Tot die tijd blijft de kiezer verweesd. ONS constateert dat de Noordoostpolder in haar ontwikkeling nauwelijks vooruitgang heeft geboekt. Er is geen groei!

Zo is er inzake de 18 jaar durende Centrumplanontwikkeling in de laatste vier jaar tijd alleen een enquête gehouden onder de bevolking, zijn we ruim 20 miljoen euro armer zonder dat er een schop de grond is ingegaan. De coalitiepartijen worden gegijzeld door het ontbreken van daadkracht, terwijl de kosten van de OZB stijgen ter compensatie van de veroorzaakte verliezen. Deze kunnen en moeten naar beneden.

Daarnaast behoeft de economische ontwikkeling een stevige impuls en moet het sociaal beleid grondig worden aangescherpt. De neergaande spiraal van ontwikkeling moet worden doorbroken. ONS heeft een politiek programma geschreven waarvan u onderstaand een selectie vindt van voorstellen die wij met en voor u willen realiseren:

VEILIGHEID

 1. ONS blijft fel tegen de komst van een coffeeshop. De handel in drugs moet hard worden aangepakt en hierin past geen softe benadering. Ook wil ONS de plaatselijke APV aanscherpen waardoor preventief fouilleren - binnen de wettelijke bevoegdheden- mogelijk wordt gemaakt: Lik-op-stuk-beleid.

ARBEIDSMIGRATIE/INTEGRATIE/DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ

 1. ONS is tegen het opnemen van meer statushouders dan dat ons van Rijkswege wordt opgelegd.
 2. ONS wil geen verdere overlast van arbeidsmigranten en verstoring van de maatschappelijke cohesie in de dorpen. Ook zal er steviger beleid moeten worden gevoerd om mensen die in de bijstand zitten, maar wel kúnnen werken, aan een baan te helpen.

SPORT

 1. De sportende jongere heeft zijn eigen doelen, mogelijkheden en wensen. ONS wil met de vereniging aandacht hebben voor de intrinsieke motivatie en de beweegredenen van de individuele jongere om te gaan sporten en dat ook te willen blijven doen. Hoe beter de match tussen vraag en aanbod, hoe minder kans er is dat een jongere besluit om te stoppen bij de sportvereniging. Actieve jeugdparticipatie! ONS wil sport lang deze weg zoveel mogelijk stimuleren en versterken door met een krachtig, faciliterend en aansprekend beleid jongeren te behouden voor de sport. Geen financiële drempels om in clubverband te sporten. Geen verhoging van tarieven sportaccommodaties!

LEEFOMGEVING

 1. ONS is bereid structureel één miljoen euro per jaar extra te investeren in de uitvoering van verbeterplannen en dorpsvisies ten behoeve van dorpen, kleine wijken en kernen.
 2. Nieuwe woonvormen moeten worden gestimuleerd, betaalbaar en bereikbaar zijn voor jongeren, alleenstaanden en starters.

ZORG

 1. ONS zal zich blijven inzetten voor een basisziekenhuis i.p.v. 2 poliklinieken. ONS wil starten met de terugkeer van 'Moeder en Kind' zorg voor Urk en Noordoostpolder e.o. Verbreding van zorgaanbod is wenselijk en mogelijk. De gemeente kan en dient hierin actief te faciliteren.
 2. Iedereen doet naar vermogen mee in de maatschappij. Werk is belangrijk, mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn dat ook. Het probleem van vereenzaming van medeburgers mag niet voorkomen. Tevens vindt ONS dat - indien mogelijk- ouderen gestimuleerd worden om langer thuis kunnen blijven wonen door meer zorg te bieden. Levensloopbestendig wonen moet worden gestimuleerd.
 3. ONS wil een volledig nieuw beleid op het gebied van armoede, w.o. invoering van een kindpakket dat kinderen in staat stelt ze te laten deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten.

ONDERWIJS

 1. ONS wil streng handhaven op schooluitval middels het opleggen van bestuurlijke boetes en pleit tevens voor invoering van verplicht schoolzwemmen en intensivering van maatschappelijke stages door leerlingen.
 2. Om jongeren meer cultuurbewust te maken wil ONS de toegang tot bijv. Museum Schokland, toneel- en muziekvoorstellingen voor alle jongeren op basis- en middelbare scholen deels subsidiëren.

MIDDENSTAND, ONDERNEMERS EN ECONOMIE

 1. ONS vindt dat ondernemers meer gehoord moeten worden. Zij zijn de motor van onze economie! Een professioneel acquisitieprogramma opstellen voor de Noordoostpolder is cruciaal voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en inwoners. ONS wil een actief economisch beleid dat vóór de ontwikkelingen uitloopt, met een zakelijk college dat definiërend, organiserend, initiërend en acterend optreedt. Ondernemerschap moet krachtiger worden gefaciliteerd.
 2. ONS bepleit een ruimer terrasbeleid en verlaging van belastingen en heffingen voor ondernemers. ONS vertrouwt erop dat Bedrijven Actief Noordoostpolder en de Stichting Centrummanagement voldoende rekening houden met de kleinere detaillisten en niet alleen hun oren laten hangen naar de grote winkelketens en grote supermarkten. ONS wil een projectplan opstellen om het toekomstig succes van Lelystad - Airport nu al te concretiseren.

RECREATIE, TOERISME, CULTUURBEHOUD EN KUNST

 1. Naast het afschaffen van de toeristenbelasting wil ONS zich inzetten voor een toeristenhaven bij het evenemententerrein om de 'loop' naar Emmeloord Centrum via de oostelijke entree te versterken.
 2. ONS wil de vestiging van een Cultuur Historisch Centrum en een terugkeer van de VVV in de Poldertoren. Projecten die de Cultuur van Noordoostpolder versterken zullen wij ondersteunen.
 3. ONS is positief over de aanleg van landgoederen, maar wil stoppen met de verdere woningbouw in Wellerwaard. Geen nieuw "dorp" creëren.
 4. ONS vindt het van groot belang dat er een versterking van het Werelderfgoed Schokland in combinatie met de Culturele Erfgoederen wordt gerealiseerd.

OVERHEID, BESTUUR EN BETROKKENHEID BURGERS

 1. ONS streeft naar een zakenkabinet. De Raad als Raad van Commissarissen en het College als Raad van Bestuur. Een directeur Gemeente leidt het bestuur. Dualiteit vergroot de slagkracht. Daardoor kan er sneller worden ingegrepen bij ernstig (financieel) mismanagement (Centrumplan De Deel/Poldertoren).
 2. ONS vindt het van belang dat burgers meer betrokken worden bij grote projecten middels referenda.
 3. ONS vindt het cruciaal dat -grote ingrijpende -door het college ontwikkelde plannen worden voorgelegd aan een deskundig lokaal adviesorgaan met professionals uit- en met kennis van de Noordoostpolder. Het is niet altijd nodig om peperdure adviesbureaus in te huren, die in de meeste gevallen ook geen specifieke kennis van de Noordoostpolder hebben

VERKEER

 1. ONS wil de veiligheid van de fietspaden in Emmeloord vergroten. Daarom moet de Koningin Julianastraat (kruising Pastoor Koopmanplein) en de Europalaan zo snel mogelijk worden voorzien van vrij liggende fietspaden en rotonde.
 2. ONS zal zich blijven inzetten voor versterking van het openbaar vervoer en blijven lobbyen voor treinverbinding ZZL/Groningen-Amsterdam.

FLORA EN FAUNA

 1. ONS wil versterking en verbetering van de flora en fauna in de Noordoostpolder realiseren door beleid te ontwikkelen om te komen tot meer natuurlijk aangelegde akkerranden en bermen. Dit ook ter verfraaiing van het landschap en de toegangswegen naar de dorpen.

CENTRUMPLAN

 1. Het Openplanproces voor Emmeloord Centrum is afgerond. De plannen moeten worden uitgevoerd zoals de burgers en ondernemers hebben geadviseerd. Lange Nering Oost mag geen 'uitsterfconstructie' worden maar moet juist worden versterkt. ONS wil een extra impuls aan evenwichtige stadsontwikkeling geven.